головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Остріщенко Вікторія - Стрижнем утримання життя земного світу є духовність

Земне життя, подароване нам батьками і Богом, – прекрасне до дива продуманим незримим розумом процесом, у якому задіяні мікро- і макропроцеси. Узгоджено, по невидимих законах протікає життя серед птахів, комах, людей. Тягнуться до сонця і прагнуть води рослини, народжуються створіння певного виду з уже закодованою програмою на виживання й утвердження. Все народжується, споживає плоди оточуючого світу і відходить, щоб дати місце новому. Все живе підлягає великому закону КОЛООБІГУ, при порушенні якого в певній ланці наступає криза, зупинка, смерть. Те, що відрізняє саме людину від всіх інших видів, є можливість мислити, аналізувати, ТВОРИТИ, що ми відносимо до сфери вищої діяльності ЛЮДСЬКОГО ДУХА і називаємо духовністю.

читати далі »

Фігурний Юрій - Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства в контексті етнонаціонального державотворчого процесу

У статті аналізуються теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства в контексті етнонаціонального державотворчого процесу.

Ключові слова: українознавство, національна освіта, курси підвищення кваліфікації, етнонаціональний державотворчий процес.

Теоретические и практические основы подготовки и проведения конкурсов повышения квалификации отечественных педагогических кадров по украиноведению в контексте этнонационального государственно-созидательного процесса

В статье анализируются теоретические и практические основы подготовки и проведения курсов повышения квалификации отечественных педагогических кадров по украиноведению в контексте этнонационального государственно-созидательного процесса.

Ключевые слова: украиноведение, национальное образование, курсы повышения квалификации, этнонациональный государственно-созидательный процесс.

Theoretical and Practical Principles of Organization and Conducting Courses of Raising of Level of Ukrainian Study Teachers’ Professional Skill in the Context of Enthnical and National State-Creative Process.

In the article an author examined theoretical and practical principles of organization and conducting courses of raising of level of Ukrainian study teachers’ professional skill in the context of enthnical and national state-creative process.

Key words: Ukrainian studies, native education, courses raising teacher’s level of skill, etnonatsonalniy dergavotvorchuy process.

читати далі »

Скляр Володимир - Етнічні відмінності в рівні освіти населення України: за матеріалами перепису 2001 року

Досліджується освітній потенціал населення України за етнічними ознаками. Визначена структура всього населення та окремих етносів за рівнями освіти: повної вищої, базової вищої, неповної вищої, повної загальної середньої, базової загальної середньої, початкової.

Ключові слова: рівень освіти, етнічні відмінності, українці, етнічна меншина.

Этнические отличия в уровне образования населения Украины: по материалам переписи 2001 года

Исследуется образовательный потенциал населения Украины по этническим признакам. Определена структура всего населения и отдельных этносов по уровням образования: полное высшее, базовое высшее, неполное высшее, полное общее среднее, базовое общее среднее, начальное.

Ключевые слова: уровень образования, этнические отличия, украинцы, этническое меньшинство.

Ethnical Differences in the Level of Education of the Ukrainian Population (on the Basis of Population Census Held in 2001)

The article is devoted to examination of educational potential of the Ukrainian population on the base of ethnical features. An author distinguished the structure of the whole population and some ehnoses in following educational levels: complete higher education, basic higher education, non-complete higher education, complete secondary education, basic secondary education, primary education.

Key words: educational level, ethical differences, ukrainians, ethical minority.

читати далі »

Шостак Маргарита - Відображення важливості утворення Києво-Руської держави для національної культури у сучасній українській освіті

У статті досліджується важливість утворення Києво-Руської держави для національної культури та необхідність осягнення цих етнодержавотворчих процесів в українській освіті. Автор переконана, що багатогранна культура Київської Русі була одним із вагомих чинників, які сприяли зародженню і розвитку української державності.

Ключові слова: культура, Київська Русь, українська державність, освіта.

Отображение важности становления Киевской Руси для национальной культуры в современном украинском образовании.

В статье исследуется важность становления Киево-Русского государства для национальной культуры и необходимость осознания этих процессов в украинском образовании. Автор уверена, что многогранная культура Киевской Руси была одним из весомых факторов, который помогал зарождению и развитию украинской государственности.

Ключевые слова: культура, Киевская Русь, украинская государственность, oбразование.

Importance of Formation of Kyiv Rus for National Culture in a Modern Ukrainian Education.

In the article an author examined importance of formation of Kyiv Rus for national culture and necessity of awareness of these ethnical and state-creative processes for Ukrainian education. The author confirms that many-sided culture of Kyiv Rus was one of the factors which favored origin and development of Ukrainian statehood.

Key words: culture, Kiev in Russ, Ukrainian state, education.

читати далі »

Баран Володимир - Проблема етногенезу українського народу у шкільних і вузівських підручниках

У статті досліджується проблема етногенезу українського народу у шкільних і вузівських підручниках.

Ключові слова: етногенез, український народ, археологічна культура, освіта.

Проблема этногенезиса украинского народа в школьных и вузовских учебниках

В статье исследуется проблема этногенезиса украинского народа в школьных и вузовских учебниках.

Ключевые слова: этногенезис, украинский народ, археологическая культура, образование.

Problem of Ethnical Genesis of the Ukrainian People in School and University Textbooks

In the article an author examined a problem of ethnical genesis of Ukrainian people in school and university textbooks.

Key words: Ethnogenezes, Ukrainian peoples, archeological culture, education.

читати далі »

Зарудний Євген - Три історичні джерела і три ідеальні складові частини українства (ідея перша)

У статті зроблено спробу, користуючись кантівською методологією, визначити засадничі ідеї українознавства як філософської науки. Таких запропоновано три: Мала Русь, козак, Шевченко-пророк. У цій статті предмет дослідження становить перша. Показано, що поняття "Мала Русь" розуміється дослідниками українства, за імперською мисленнєвою схемою, як "недоросійство". Натомість у статті обґрунтовується поняття «Мала Русь» як "надросійство", для чого проводиться паралель з Елладою та Македонією.

Ключові слова: національна ідея, філософська наука, українознавство, Мала Русь, малоросійство, варварство, культурна асиміляція.

Три исторических источника и три идеальные составные части украинства (идея первая)

В статье сделана попытка определить, пользуясь кантовской методологией, основополагающие идеи украиноведения как философской науки. Таковых предложено три: Малая Русь, казак, Шевченко-пророк; первая составляет в данной статье предмет исследования. Показано, что исследователями украинства понятие "Малая Русь" воспринимается, в соответствии с имперской мыслительной схемой, – как "недороссийство". В противоположность такой схеме обосновывается понятие «Малая Русь» как "сверхроссийство", для чего проводится параллель с Элладой и Македонией.

Ключевые слова: национальная идея, философская наука, украиноведение, Малая Русь, малороссийство, варварство, культурная ассимиляция.

Three historical sources and three constituent parts of ukrainianness (the first idea)

The article presents an attempt to define (by using Kant's methodology) basic ideas of Ukrainistics as philosophical science. There offered three ideas: Mala (Small) Rus', Cossack, Shevchenko-prophet; the first is the research subject of this article. It has been proved that concept "Small Rus'" is understood by the researchers of Ukrainianness after an imperial thinking scheme – as "short-russianness". Instead in the article the concept of Small Russia is grounded as "super-russianness", for what purpose the parallel between Hellas and Macedonia is conducted.

Key words: national idea, philosophical science, Ukrainistics, Mala Rus', malorosijstvo, barbarism, cultural assimilation.

читати далі »

Данилюк-Кульчицька Оксана - Питання збереження національної ідентичності русинів-українців східної Словаччини

У статті йдеться про причини швидкої асиміляції русинів-українців Словацької Республіки та про проблему політичного русинства.

Ключові слова: русини, асиміляція, політичне русинство.

Вопрос сохранения национальной идентичности русинов-украинцев Восточной Словакии.

В статье идет речь о причинах быстрой ассимиляции русинов-украинцев Словацкой Республики и о проблеме политического русинства.

Ключевые слова: русины, ассимиляция, политическое русинство.

Problem of the preservation of national identity of Rusin-Ukrainians who live in eastern Slovakia.

In the article an author examined reasons of prompt assimilation of Rusyn-Ukrainians, citizens of Slovak Republic.

Key words: Rusins, assimilation.

читати далі »

Наливайко Степан - Варшава: загадкова назва польської столиці у світлі балто-українсько-індоарійських фактів

Із широким залученням українського, балтійського, польського, слов’янського, індійського мовного, історичного, міфологічного й культурологічного матеріалу дається цілковито нове тлумачення давньої і все ще загадкової назви польської столиці – Варшава.

Ключові слова: етимологія, індоаріка, санскрит, Варшава, балти, ятвяги, самби, судовити, дайнови, пруси, боруси, руси, українські імена й назви, польські імена й назви, індійські імена й назви, "Рігведа", "Велесова книга", "Рамаяна", "Махабгарата".

Варшава: загадочное название польской столицы в свете балто-украинско-индоарийских фактов

На обширном украинском, балтийском, польском, славянском, индийском языковом, историческом, мифологическом и культурологическом материале дается совершенно новая этимология древнего и все еще загадочного названия польской столицы – Варшава.

Ключевые слова: этимология, индоарика, санскрит, Варшава, балты, ятвяги, самбы, судовиты, дайновы, прусы, борусы, русы, украинские имена и названия, польские имена и названия, индийские имена и названия, "Ригведа", "Велесова книга", "Рамаяна", "Махабхарата".

Warsaw: mysterious name of the capital of Poland in the light of the Baltic-Ukrainian-Indoarian facts

On the wide linguistical, historical, mythological and culturological materials this article treats problem connected with the origin, meaning and interpretation of the ancient but still mysterious name of the capital of Poland – Warsaw.

Key words: etymology, indoarica, sanskrit, Warsaw, Baltic peoples, Ukrainian names, Polish names, Indian names, Veles Book, Rigveda, Mahabharata, Ramayana.

читати далі »

Лєбєдєва Ольга - Проблема генези українського народу в українській освіті ХХІ століття

У статті досліджується проблема генези українського народу в українській освіті ХХІ століття.

Ключові слова: етногенез, освіта, концепція етногенезу.

Проблема генезиса украинского народа в украинском образовании ХХI столетия.

В статье исследуется проблема генезиса украинского народа в украинском образовании ХХІ столетия.

Ключевые слова: этногенез, образование, концепции этногенеза.

Problem of genesis of Ukrainian people and Ukrainian education of 21 st.

In the article an author examined a problem of genesis of the Ukrainian people in Ukrainian education of the XXI century.

Key words: ethnical genesis, education, conception of ethnical genesis.

читати далі »

Баран Володимир - Відгук на колективну монографічну працю «Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки»

У статті подана рецензія на колективну монографічну працю «Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки».

Ключові слова: В. Хвойка, трипільська культура, археологія, палеоліт, неоліт, слов’яни.

В статье подана рецензия на коллективный монографический труд «Исследование трипольской цивилизации в научном наследии археолога Викентия Хвойки».

Ключевые слова: В.Хвойка, трипольская культура, археология, палеолит, неолит, славяне.

In the article an author presented review for “Research of Trypil Civilization in the Scientific Research by Archeologist Vikentiy Khvoika” collective monograph.

Key words: V. Hvoika, tripil’ska culture, archeology, paleolit, neolit, the Slavonic’s.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet