головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #4(45)
пошук по сайту
Баран Володимир - Археологічні дослідження Галичиної могили 1991 року

Співавтор

Богдан Томенчук - кандидат історичних наук, доцент Івано-Франківського державного педагогічного університету

У статті аналізуються охоронні археологічні дослідження в с. Крилос Галицького району Івано-Франківської обл. в урочищі Качків – літописна Галичина могила, які проводилися восени 1991 р. Наддністрянською слов’яноруською археологічною експедицією під керівництвом В. Барана. Курган датується кінцем Х – початком ХІ ст. і був насипаний на одній з найвищих точок історичної території давнього Галича. Те, що назва могили співзвучна з назвою міста, вказує на її значущість. У процесі розкопок цієї важливої історико-культурної пам’ятки науковцями знайдено видовбаний із суцільного дерева човен, у якому було виявлено низку артефактів: скрамасакс (довгий військовий ніж), залізний наконечник дротика, наконечники стріл, бойові сокири тощо.

Ключові слова: Україна, українці, давній Галич, Галичина могила, археологічні дослідження, артефакти.

Археологические исследования Галичиной могилы 1991 года

В статье анализируются охранные археологические исследования в с. Крылос Галицкого района Ивано-Франковской обл. в урочище Качков – летописная Галичина могила, проводившиеся осенью 1991 г. Надднестрянской славянорусской археологической экспедицией под руководством В. Барана. Курган датируется концом Х – началом XI в. и был насыпан на одной из самых высоких точек исторической территории древнего Галича. То, что название могилы созвучно названию города, свидетельствует о ее значимости. В процессе раскопок этого важного историко-культурного памятника учеными найдена выдолбленная из цельного дерева лодка, в которой был обнаружен целый ряд артефактов: скрамасакс (длинный военный нож), железный наконечник дротика, наконечники стрел, боевые топоры и т. д.

Ключевые слова: Украина, украинцы, древний Галич, Галичина могила, археологические исследования, артефакты.

Archeological research of Galychyna grave in 1991

Protected archeological researches in Krylos village, Galytskyi region, Ivano-Frankivsk district in Kachkiv area – Galychyna grave, which were held in autumn of 1991by Naddnistrianska Slav-Rus archeological expedition under the guidance of V. Baran are analyzed in the article. The burial mound dates by X – beginning of XI century and was made on one of the highest spots of historical territory of Galych. The fact that the name of the grave is consonant with the name of the city indicates its significance. In the process of excavations researchers have found a boat made of a solid wood. Some artifacts were found in that boat, such as skramasaks (a long military knife), iron arrowhead, battle axes, etc.

Key words: Ukraine, Ukrainians, ancient Galych, Galychyna grave, archeological researches, artifacts.

читати далі »

Фігурний Юрій - Українське етнодержавонацієтворення на правобережжі у 1684–1795 роках в українознавчому вимірі

У статті аналізується українське етнодержавонацієтворення на Правобережжі у 1684–1795 рр. в українознавчому вимірі. Автор переконаний, що етнічні українці, які у XVIII ст. мешкали на Правобережній Україні, в той чи інший спосіб намагалися відновити соборність України. Не завжди ця боротьба, передусім збройний опір, відбувалася під державницькими гаслами. Проте, на нашу думку, сама наявність цього реального спротиву переконливо свідчила як про явні (відкриті), так і про приховані (латентні) етнодержавонацієтворчі чинники (мотиви, наміри, факти) у діяльності правобережних козаків і гайдамаків. Незважаючи ні на що, Україна й українці завжди прагнули до волі.

Ключові слова: Україна, українці, українське етнодержавонацієтворення, Правобережжя, козаки, гайдамаки, українознавчий вимір.

Украинское этнодержавонациесозидание на Правобережье в 1684–1795 годах в украинознавческом измерении

В статье анализируется украинское этнодержавонациесозидание на Правобережье в 1684–1795 гг. в украинознавческом измерении. Автор убежден, что этнические украинцы, которые в XVIII в. жили на Правобережной Украине, тем или иным способом пытались восстановить соборность Украины. Не всегда эта борьба, прежде всего вооруженное сопротивление, происходила под государственническими лозунгами. Однако, по нашему мнению, само наличие этого реального сопротивления убедительно свидетельствовало как об открытых, так и о латентных (скрытых) этнодержавонациесозидательных факторах (мотивах, намерениях, фактах) в деятельности правобережных казаков и гайдамаков. Несмотря ни на что, Украина и украинцы всегда стремились к свободе.

Ключевые слова: Украина, украинцы, украинское этнодержавонациесозидание, Правобережье, казаки, гайдамаки, украинознавческое измерение.

Ukrainian ethno-nation-state-building on the Pravoberezhia in 1684–1795 in Ukrainian studies dimension

Ukrainian ethno-nation-state-building on the Pravoberezhia in 1684–1795 in Ukrainian studies dimension is analyzed in the article. The author is convinced that ethnic Ukrainians who lived in Pravoberezhia in XVIII century tried to renew Ukrainian collectivism in different ways. This struggle, especially armed resistance, hadn’t always been held under etatist slogans. However, to our mind, the presence of this real opposition itself had witnessed both clear and hidden ethno-nation-state-building factors (motives, intentions, facts) in the activity of the Pravoberezhia Cossacks and Haydamaks. Nevertheless, Ukraine and Ukrainians always seek freedom.

Key words: Ukraine, Ukrainians, Ukrainian ethno-nation-state-building, Pravoberezhia, Cossacks, Haydamaks, Ukrainian studies dimension.

читати далі »

Наливайко Степан - Авестійська Ранха, ведійська Раса й українська Рось

У статті досліджується кілька фрагментів з унікальної у багатьох відношеннях давньоіндійської пам’ятки «Тіртха-ятра» («Проща до святих місць») із «Махабгарати» – важливого джерела для вивчення історії, історичної географії, міфології, філософської і релігійної думки як Індії, так і України й слов’янського світу. Основну увагу приділено священним річкам Сінду-Інду й Бористену-Дніпру, у басейнах яких засвідчено чимало взаємоспоріднених гідронімів. Проаналізовано контексти, в яких згадуються ведійська Раса – притока Інду й українська Рось – притока Дніпра, в низів’ях якого античні автори знають Сіндську Скіфію – одну з двох українських Індій. Це дає можливість дійти висновку, що значно більше підстав співвіднести індійські Сінд-Інд і Расу з українськими Дніпром-Бористеном і Россю, а не з російською Волгою.

Ключові слова: українознавство, етимологія, індоаріка, санскрит, веди, «Тіртха-ятра», «Ріґведа», «Авеста», Сінд-Інд, Дніпро-Бористен, Ранха-Раса-Рось, індійські, слов’янські й українські божества, етноніми, імена й назви.

Авестийская Ранха, ведийская Раса и украинская Рось

В статье исследуются несколько фрагментов из уникального во многих отношениях древнеиндийского памятника «Тиртха-ятра» («Паломничество к святым местам») из «Махабхараты» – важного источника для изучения истории, исторической географии, мифологии, философской и религиозной мысли как Индии, так и Украины, всего славянского мира. Главное внимание уделено священным рекам Синду-Инду и Борисфену-Днепру, в бассейнах которых оказалось немало взаимородственных гидронимов. Проанализированы контексты, в которых упоминаются ведийская Раса – притока Инда и украинская Рось – притока Днепра, в низовьях которого античные авторы знают Синдскую Скифию – одну из двух украинских Индий. Это позволило сделать вывод, что значительно больше оснований соотнести индийские Синд-Инд и Расу с украинскими Днепром-Борисфеном и Росью, чем с русской Волгой.

Ключевые слова: украинознавство, этимология, индоарика, санскрит, веды, «Тиртха-ятра», «Ригведа», «Авеста», Синд-Инд, Днепр-Борисфен, Ранха-Раса-Рось, индийские, славянские и украинские божества, этнонимы, имена и названия.

The Avestan Rankha, the Vedic Rasa and the Ukrainian Ros

Some fragments of unique ancient-Indian leaflet «Tirtha-Yarta» (pilgrimage to the holy places) from «Mahabharata» – an important source for history study, historical geography, mythology, philosophy and religious thought of India and also Ukraine and Slav world are researched in the article. Main attention is paid to the holy rivers the Sindhu-Indhu and the Borysthen-Dnipro in the basin of which lots of interrelated hydrons were witnessed. Contexts in which the Vedic Rasa – tributary of the Indu and the Ukrainian Ros – tributary of the Dnipro, in the lower reaches of which an antique authors know Sindh Scythia – one of two Ukrainian India, is mentioned. This gives an opportunity to come to a conclusion that there are much more reasons to correlate Indian Sindth-Indth and Rasa with Ukrainian Dnipro-Borysthen and Ros than with Russian Volga.

Key words: Ukrainian studies, etymology, Indo-Aryan region, Sanskrit, Veds, «Tirtha-Yarta», «Rigveda», «Avesta», Sindth-Indth, Dnipro-Borysthen, Rankha-Rasa-Ros, Indian, Slav and Ukrainian deity, ethnonims, names.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Особливості державного та соціально-політичного устрою в Україні УXІV–XVII століттях

У XІV–XVII ст. Україна продовжувала залишатися не лише в обширі, але й на вістрі загальноєвропейських подій. Визначальними причинами цих явищ виступали як внутрішні, так і зовнішні чинники. До внутрішніх слід віднести постійні зусилля української нації зі збереження власної етнічної, культурної та релігійної ідентичності та утвердження державної незалежності, до зовнішніх – неминучість звернення уваги до України основних політичних гравців Європи як до одного з визначальних геополітичних центрів світу та зони власних інтересів. У статті розкриваються та аналізуються особливості державного устрою Галицько-Волинського князівства; система влади та характерні риси політичної організації суспільства Литовської Русі. Розглядаються особливі форми суспільної організації в Україні у часи пізнього середньовіччя та раннього Відродження, зокрема ремісничі цехи та братства. Стверджується, що саме завдяки національним традиціям на теренах України постали політичні системи нового демократичного типу – Запорізька Січ і Гетьманщина.

Ключові слова: Галицько-Волинське князівство, конституційна монархія, магдебурзьке право, ремісничі цехи, братства, Запорізька Січ, Гетьманщина, Визвольна війна, конституція.

Особенности государственного и социально-политического строя в Украине в XІV–XVII веках

В XІV–XVII вв. Украина продолжала оставаться не только в центре, но и на острие общеевропейских событий. В качестве определяющих причин этих явлений выступали как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним следует отнести постоянные усилия украинской нации по сохранению собственной этнической, культурной, религиозной идентичности и утверждение государственной независимости, к внешним – неизбежность обращения внимания на Украину основных политических игроков Европы как к одному из определяющих геополитических центров мира и зоны собственных интересов. В статье раскрываются и анализируются особенности государственного строя Галицко-Волынского княжества; система власти и характерные черты политической организации общества Литовской Руси. Рассматриваются особенные формы общественной организации в Украине во времена позднего средневековья и раннего Возрождения, в частности ремесленные цеха и братства. Утверждается, что именно благодаря национальным традициям на Украине появились политические системы нового демократического типа – Запорожская Сечь и Гетманщина.

Ключевые слова: Галицко-Волынское княжество, конституционная монархия, магдебургское право, ремесленные цеха, братства, Запорожская Сечь, Гетманщина, Освободительная война, конституция.

Peculiarities of state and social-political order in Ukraine during XIV–XVII centuries

In XVI–XVII Ukraine continued to remain not only in expanse but also on the edge of all-European events. Determinant reasons for these phenomenons were as internal as external factors. As for the internal one we can mention constant efforts of Ukrainian nation to preserve its own ethnic, cultural and religious identity and consolidation of national independence; as for the external one – inevitability of attraction the attention of European politicians to one of the most determinant geopolitical centers of the World and own interests’ area. Peculiarities of Galytsko-Volynskyi principality state order and also power system and typical features of political organization of Lithuanian Rus are analyzed and explained in the article. Specific forms of social organization in Ukraine in times of late Middle Ages and early Renaissance especially handicraft guild and fraternity are viewed. It is claimed that just owning to national traditions on the territory of Ukraine political systems of new democratic type such as Zaporizhska Sich and Hetmanshyna have risen.

Key words: Galytsko-Volynskyi principality, constitutional monarchy, Magdeburg law, handicraft guild, fraternity, Zaporizhska Sich, Hetmanshyna, liberation war, constitution.

читати далі »

Телегуз Андрій - Етнологічна концепція етнотворення українців

Співавтор

Володимир Лущай - кандидат історичних наук, доценткафедри етнології Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

У статті представлена авторська концепція етногенезу українців, що ґрунтується на здобутках етнологічної науки, історії, антропології, етнолінгвістики, етнографії, оскільки сучасна етнологія та суміжні науки виробили фундаментальні підходи до розуміння та обґрунтування етногенезу.Досліджується процес етногенезу українців від хронологічного рубежу між епохами бронзи і раннього заліза до часів Козаччини, визначено етапи етногенезу. На думку авторів, розуміння досягнень етнологічної науки дає можливість звільнитися від заангажованості, чи то професійної, чи то етнічної, навіть політичної та ідеологічної, і неупереджено поглянути на складний процес етногенезу народу з тисячолітньою історією, який у ХІХ ст. почав широко використовувати самоназву «українці».

Ключові слова: етногенез, етногенетичний процес, етнос, нація, автохтонне населення, етнологія, скіфи, слов’яни, Русь, Козаччина, українці.

Этнологическая концепция этнообразования украинцев

В статье представлена авторская концепция этногенеза украинцев, основанная на достижениях этнологической науки, истории, антропологии, этнолингвистики, этнографии, поскольку современная этнология и смежные науки выработали фундаментальные подходы к пониманию и обоснованию этногенеза. Исследуется процесс этногенеза украинцев от хронологического рубежа между эпохами бронзы и раннего железа до времен Казатчины, определены этапы этногенеза. По мнению авторов, понимание достижений этнологической науки позволяет освободиться от заангажированности, будь то профессиональной или этнической, даже политической и идеологической, и беспристрастно взглянуть на сложный процесс этногенеза народа с тысячелетней историей, который в XIX в. стал широко использовать самоназвание «украинцы».

Ключевые слова: этногенез, этногенетический процесс, этнос, нация, автохтонное население, этнология, скифы, славяне, Русь, Казатчина, украинцы.

Ethnologic conception of Ukrainians’ ethno-building

In this article the author’s conception about Ukrainians’ ethno genesis which is based on the achievements of ethnological science, history, anthropology, ethno-linguistic and ethnography since modern ethnology and adjacent sciences have produced fundamental approaches to the understanding and argumentation of ethno genesis. A process of Ukrainians’ ethno genesis from chronological border between bronze and early iron epochs to the times of Cossacks is researched and stages of ethno genesis are determined. According to the author’s thought the understanding of ethnological science achievements gives an opportunity to get free from dependence either from professional or ethnic and even political and ideological and impartialityly look at a complicated process of nation’s ethno genesis with a thousand ears history which in the XIXth century started to use own name «Ukrainians».

Key words: Ethno genesis, ethno genetic process, ethnos, nation, autochtonal population, ethnology, Scythians, Slavs, Rus, Cossacks, Ukrainians.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet