головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Борисенко Мирослав - Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства

У статті розглядається процес становлення і розвитку міської етнології як окремого напряму наукових досліджень. Автор показує вплив політичних чинників на формування міської етнології в Радянській Україні в 1920–50-х роках. Описано наукову атмосферу, що сформувалася під впливом радянської практики масового залякування та контролю. Проаналізовано методи етносоціології в працях українських етнологів 1960–1970-х років. Розкриваються перспективи цього наукового напряму для українознавчих досліджень на сучасному етапі.

Ключові слова: етнологія міста, міська проблематика, українознавство, історіографія, етносоціологія.

Этнология города как перспективное направление украинознавства

В статье рассматривается процесс становления и развития городской этнологии как отдельного направления научных исследований. Автор демонстрирует влияние политических факторов на формирование городской этнологии в Советской Украине в 1920–1950-х годах. Описана научная атмосфера, сформировавшаяся под влиянием советской практики массового запугивания и контроля. Проанализированы методы этносоциологии в работах украинских ученых 1960–1970-х годов. Раскрываются перспективы этого научного направления для украинознавческих исследований на современном этапе.

Ключевые слова: этнология города, городская проблематика, украинознавство, историография, этносоциология.

City ethnology as a perspective direction of Ukrainoznavstvo

Formation and development process of city ethnology as a separate direction of scientific research is viewed in the article. The author shows the influence of political factors onto city ethnology formation in Soviet Ukraine in 1920-50. Scientific atmosphere which formed under the influence of massive intimidation and control Soviet practice is described. Ethno-sociological methods in the works of Ukrainian ethnologists in 1960-1970 are analyzed. Perspectives of this scientific direction for Ukrainian Studies researches on the modern stage are being uncovered.

Key words: ity ethnology, city problems, Ukrainoznavstvo, historiography, ethno-sociology.

читати далі »

Фігурний Юрій - Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в першій половині XVII століття в українознавчому вимірі

У статті досліджуються вітчизняні етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси на території України в 1-ій половині XVII ст. в українознавчому вимірі. На початку XVII ст. Річ Посполита вступила в період майже безперервних війн і військових конфліктів, у зв’язку з чим почала гостро потребувати мілітарної допомоги українського козацтва. В умовах посилення етнічного, релігійного, соціального, економічного гніту в Україні козаки під керівництвом П. Сагайдачного виступили гарантом збереження традиційної культури і звичаїв українців, їх рідної мови, православної віри та самобутності. Козацькі повстання 20–30-х років XVII ст. стали немовби генеральною репетицією Хмельниччини і посприяли формуванню національної самосвідомості українського народу.

Ключові слова: Україна, українці, українознавство, П. Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний), козацькі повстання 20–30-х років XVII ст., українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси.

Украинские этнические, государствосозидательные и нациесозидательные процессы в первой половине XVII века в украинознавческом измерении

В статье исследуются отечественные этнические, государствосозидательные и нациесозидательные процессы на территории Украины в 1-ой половине XVII в. в украинознавческом измерении. В начале XVII в. Речь Посполитая вступила в период почти беспрерывных войн и военных конфликтов, в связи с чем начала остро нуждаться в милитарной помощи украинского казачества. В условиях усиления этнического, религиозного, социального, экономического гнета в Украине казаки под руководством П. Сагайдачного выступили гарантом сохранения традиционной культуры и обычаев украинцев, их родного языка, православной веры и самобытности. Казацкие восстания 20–30-х годов XVII в. стали как бы генеральной репетицией Хмельнитчины и способствовали формированию национального самосознания украинского народа.

Ключевые слова: Украина, украинцы, украинознавство, П.Сагайдачный (Конашевич-Сагайдачный), казацкие восстания 20–30-х годов XVII в., украинские этнические, государствосозидательные и нациесозидательные процессы.

Ukrainian ethnical, state creative and nation creative processes in first half of XVII century in dimension of ukrainoznavstvo

Home ethnical, state creative and nation creative processes on the territory of Ukraine in the first half of XVII century in dimension of Ukrainoznavstvo are researched in the article. In the beginning of XVII century Polish–Lithuanian Commonwealth entered into the period of almost uninterrupted wars and armed conflicts. In this connection it started to need acutely military help of Ukrainian Cossacks. In the conditions of strengthening of ethnical, religious, social and economical oppression in Ukraine Cossacks under leadership of P. Sahaydachnyi became the guarantor of traditional culture and customs of Ukrainians, their native language, orthodox belief and originality preservation. Cossack rebellions of 20-30 of XVII century became as though general rehearsal of Khmelnytsky Uprising and helped in formation of Ukrainian people national consciousness formation.

Key words: Ukraine, Ukrainians, Ukrainoznavstvo, P. Sahaydachnyi (Konashevych-Sahaydachnyi), Cossack rebellions of 20-30 of XVII century, ethnical, state creative and nation creative processes.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Історія та культура козацтва у наукових студіях Івана Франка

Співавтор

Світлана Джафарова - здобувачка Тернопільського національного економічного університету

У статті звернуто увагу на важливу проблему сучасного українознавства – розуміння І.Франком історико-культурного процесу, зокрема утвердження об’єктивного погляду на козаччину як соціальне явище та соціокультурну спільноту в українському письменстві, що змінював існуючі стереотипи щодо походження, побуту козацтва тощо. Виокремлено його вагомий внесок у розроблення козацької тематики, зокрема аналізу причин, сутності, наслідків подій, пов’язаних із Запорізькою Січчю, Українською національною революцією, знаковими постатями цього періоду українського буття. Лейтмотивом історико-культурних праць І.Франка була ідея української держави, яка ніколи не зникала навіть у найнесприятливіші часи, витворюючи унікальне лицарське військово-релігійне братство зі своєю культурою, звичаями, устроєм.

Ключові слова: козацтво, історія української культури, гетьман, козацька старшина

История и культура казачества в научных исследованиях Ивана Франко

В статье обращено внимание на важную проблему современного украинознавства – понимание И.Франко историко-культурного процесса, в частности утверждение объективного взгляда на казачество как социальное явление и социокультурную общность в украинском творчестве, что не всегда соответствовало установившимся стереотипам его происхождения, быта и т.д. Акцентируется внимание на роли И.Франко в разработке казацкой тематики, а именно анализа причин, сущности, последствий событий, связанных с Запорожской Сечью, Украинской национальной революцией, ключевыми фигурами этого периода. Лейтмотивом историко-культурных трудов И.Франко была идея украинского государства, которая никогда не исчезала даже в самые неблагоприятные периоды, образуя уникальное рыцарское военно-религиозное братство со своей культурой, обычаями, устройством.

Ключевые слова: казачество, история украинской культуры, гетман, казацкая старшина.

History and culture of Cossacks in scientific schools of Ivan Franko

The attention in the article is paid to important problem of modern Ukrainian Studies – the understanding by I.Franko of historical and cultural process, especially consolidation of objective view onto Cossacks as social phenomenon and social and cultural community in Ukrainian written language, which changed existing stereotypes about the origin, mode of life of Cossacks etc. Its significant contribution into development of Cossacks theme, especially the analysis of reasons, essence, event consequences, connected wit Zaporizhska Sich, Ukrainian National revolution and symbolic persons of this period of Ukrainian being is shown. Late motive historic and cultural works of I.Franko was the idea of Ukrainian state which would never disappear even in the most unfavorable times, creating unique chivalrous military-religious brotherhood with its culture, customs and regime.

Key words: Cossacks, Ukrainian culture history, Hetman, Cossacks foreman.

читати далі »

Бондаренко Антон - Культ воїна-звіра на території України. Джерельна база питання

У статті розглядається джерельна база питання культу воїна-звіра на теренах України. Проводиться аналіз різнопланових джерел, що містять відомості про культ воїна-звіра у середовищі військових станів етнічних спільнот, які населяли територію сучасної України в різні історичні періоди: давній період (населення Скіфії, Сарматії, давні слов’яни), епоху Київської Русі і період козацьких часів. Розглядаються чотири групи джерел: писемні пам’ятки, фольклор, лінгвістичні дані, матеріали археологічних досліджень.

Ключові слова: Україна, джерельна база питання, воїн-звір, воїн-вовк, перевертень, волхв, козак-характерник.

Культ воина-зверя на территории Украины. Источниковая база вопроса

В статье рассматривается источниковая база вопроса культа воина-зверя на территории Украины. Сделан анализ разноплановых источников, содержащих сведения о культе воина-зверя в среде воинских сословий этнических групп, населявших территорию Украины в разные исторические периоды: древний период (население Скифии, Сарматии, древние славяне), эпоху Киевской Руси, казацкую эпоху. Рассматриваются четыре группы источников: памятники письменности, фольклор, лингвистические данные, материалы археологических исследований.

Ключевые слова: Украина, источниковая база вопроса, воин-зверь, воин-волк, оборотень, волхв, казак-характерник.

Warrior-best cult in ancient period on the territory of Ukraine

Warrior-beast cult in ancient period (VII cent. B.C.(beginning of Scythian age) – VIII cent. B.C. (beginning of Kiev Rus formation) on the territory of Ukraine is viewed in the article. Analysis of different information about warrior-beast cult in the environment of nation’s military states is made, which in ancient times lived on the territory of Ukraine and took part in ethno genesis of Ukrainian nation: Scythian inhabitants (VIII cent. B.C – IV cent. B.C.), Sarmatian (IV cent. B.C. – II cent. A.D.), ancient Slavs (I – VIII cent. A.D.). Historical, ethnographical and linguistic data are used. The topic of this work is located on the intersection of ancient Ukrainian mythology and military affair history of ancient people research, which inhabited Ukraine.

Key words: Ukraine, Scythian, Sarmatian, ancient Slavs, warrior-beast, warrior-wolf, werewolf.

читати далі »

Шостак Маргарита - Основні етапи вивчення утворення київської русі в українській історіографії ХХ – початку ХХІ століття

У статті вирішується завдання періодизації української історіографії ХХ – ХХІ ст. щодо проблеми утворення Київської Русі. Зроблено аналіз основних теорій утворення Києво-Руської держави, що були висунуті українськими науковцями та викладені в їхніх працях у ХХ – на початку ХХІ ст. Використаний у роботі комплекс теоретико-методологічних підходів дозволив створити цілісну картину розвитку історичних знань з проблеми утворення Київської Русі.

Ключові слова: Київська Русь, українська історіографія, періодизація накопичених знань, основні теорії утворення Київської Русі.

Основные этапы изучения образования Киевской Руси в украинской историографии ХХ – начала ХХІ века

В статье решается задача периодизации украинской историографии ХХ–ХХІ вв. относительно проблемы образования Киевской Руси. Сделан анализ основных теорий образования Киево-Русского государства, которые были выдвинуты украинскими историками и изложены в их трудах в ХХ – начале ХХІ в. Использованный в работе комплекс теоретико-методологических подходов позволил создать целостную картину развития исторических знаний по проблеме образования Киевской Руси.

Ключевые слова: Киевская Русь, украинская историография, периодизация накопленных знаний, основные теории образования Киевской Руси.

Main stges of Kiev Rus Formation in Ukrainian historiography of XX – beginning of XXI century

The task of Ukrainian historiography periodization in XX – XXI cent. considering the problem of Kiev Rus formation is being solved in the article. The analysis of main formation territories of Kiev Rus power, which were nominated by Ukrainian scientists and laid out in their works in XX – beginning of XXI century is made. System of theoretic and methodological approaches used in this article allowed creating solid picture of development of historical knowledge considering Kiev Rus formation problem.

Key words: Kiev Rus, Ukrainian historiography, accumulated knowledge periodization, main territories of Kiev Rus.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet