головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #1(26)
пошук по сайту
Баран Володимир - Поселення в Теремцях і проблема формування слов'янських ранньосередньовічних культур

У статті досліджується поселення в Теремцях і проблема формування слов’янських ранньосередньовічних культур.

Ключові слова: археологія, слов’яни, склавини, анти, гуни, готи, етногенез українського народу.

Поселение в Теремцах и проблема формирования славянских раннесредневековых культур

В статье исследуется поселение в Теремцах и проблема формирования славянских раннесредневековых культур.

Ключевые слова: археология, славяне, склавины, анты, гунны, готы, этногенез украинского народа.

A Settlement in Teremtsi and Problem of Formation of Slavonic Cultures in the Early Middle Ages

In the article an author researched a settlement in Teremtsi and analyzed problem of formation of Slavonic cultures in the Early Middle Ages.

Key words: archaeology, Slavs, Sklavins, Ants, Huns, Goths, ethnogenesis of the Ukrainian people.

читати далі »

Наливайко Степан - Слідами древлянсько-сіверської легенди

На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.

Ключові слова: українознавство, індоаріка, санскрит, веди, етимологія, українська міфологія і фольклор, індійська міфологія, українські імена й назви, індійські імена й назви, "Махабгарата".

По следам древлянско-северской легенды

На широком языковом и мифологическом материале анализируется древняя украинская легенда, сюжет и реалии которой находят параллели в индийских ведах, эпосе, мифологии.

Ключевые слова: украиноведение, индоарика, санскрит, веды, этимология, украинская мифология и фольклор, индийская мифология, украинские имена и названия, индийские имена и названия, "Махабхарата".

Following Traces of Ancient Ukrainian Legend

On the wide linguistic and mythological materials an author analyzed Old-Ukrainian legend and its parallels with Indian Vedas, epics, mythology.

Key words: Ukrainian study, indoarica, sanskrit, Vedas, etymology, Ukrainian mythology and folklore, Indian mythology, Ukrainian names, Indian names, “Mahabharata”.

читати далі »

Наливайко Сергій - Один маловідомий рукопис Агатангела Кримського

Стаття присвячена маловідомій праці з історії хозарів видатного українського науковця Агатангела Кримського.

Ключові слова: Агатангел Кримський, хозари, Інститут рукопису, сходознавство, тюркологія.

Одна малоизвестная рукопись Агатангела Крымского

Статья посвящена малоизвестному труду по истории хазар выдающегося украинского ученого Агатангела Крымского.

Ключевые слова: Агатангел Крымский, хазары, Институт рукописи, востоковедение, тюркология.

A little-known manuscript of Agatangel Kryms’kyy

The article is devoted to a little-known work on history of Khazars of an outstanding Ukrainian scientist Agatangel Kryms’kyy.

Key words: Agatangel Kryms’kyy, Khazars, Institute of Manuscripts, orientalism, study of Turkic language.

читати далі »

Плачинда Сергій - Від Мізина до Індо-Європи (до 100-річчя відкриття мізинської пізньопалеолітичної стоянки)

Порушується питання про належну підготовку до відзначення 100-річчя відкриття Мізинської пізньопалеолітичної стоянки.

Ключові слова: Мізин, музей, меандр, Ф.Вовк, В.Куриленко, мисливці на мамутів.

Роль Мезинского археологического музея в духовной жизни украинского общества

Ставится вопрос о надлежащей подготовке к празднованию 100-летия открытия Мезинской позднепалеолитической стоянки.

Ключевые слова: Мезин, музей, меандр, Ф.Вовк, В.Куриленко, охотники на мамонтов.

Role of Mizyn Archeological Museum in Spiritual Life of Ukrainian Society

The article is devoted to the problem of preparation to 100- anniversary from the day of discovery of late Paleolithic site.

Key words: Mizyn museum, meander, F. Vovk, V. Kurilenko, Mammoth hunters.

читати далі »

Завгородній Юрій - Уявлення про Земний рай у Давній Русі (на прикладі «Съказания отца нашего Агапия»)

У статті аналізується «Скъзание отца нашего Агапия» – давньоруська пам’ятка, яка зображує релігійну мандрівку до Земного раю – найзначущого сакрального топосу середньовічної картини світу.

Ключові слова: Агапій, Земний рай, паломництво (проща, релігійна, містична мандрівка), сакральний.

Представления о Земном рае в Древней Руси (на примере «Съказания отца нашего Агапия»)

В статье анализируется «Съказание отца нашего Агапия» – древнерусский памятник, посвященный религиозному путешествию в Земной рай – наиболее значимому сакральному топосу средневековой картины мира.

Ключевые слова: Агапий, Земной рай, паломничество (религиозное, мистическое путешествие), сакральный.

About Paradise in Old Rus’ (Kievan Rus’)

The article analyses the pilgrimage in Paradise as most significant sacred topos of the Middle Ages (for instance of “Skazanie ottsa nashego Ahapiya”).

Key words: Ahapiy, Paradise, pilgrimage, sacred.

читати далі »

Фігурний Юрій - Сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві

У статті аналізується сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві.

Ключові слова: етнографія, етнологія, Україна, український народ, українознавство.

Понятие этнографии как науки и ее место в украиноведении

В статье анализируется сущность этнографии как науки и её место в украиноведении.

Ключевые слова: этнология, этнография, Украина, украинский народ, украиноведение.

Consept of ethnography as a science and its place in Ukrainian studies

The author analyzes consept ethnography of as a science and its place in Ukrainian studies.

Key words: ethnography, ethnology, Ukraine, Ukrainian nation, Ukrainian studies.

читати далі »

Тимошенко Василь - Родина Миклух і Україна

У статті досліджується козацьке походження родини Миклух. Розкрито багатогранну економічну, культурно-освітню та благодійну діяльність цієї славетної родини під час її проживання в Україні наприкінці ХIX – на початку XX ст.

Ключові слова: козацьке походження, діяльність родини Миклух, Миклухо-Маклай.

Семейство Миклух и Украина

В статье исследуется казацкое происхождение рода Миклух. Раскрыта многогранная экономическая, культурно-образовательная и благодетельная деятельность рода Миклух во время их проживания в Украине в конце ХIX – в начале ХХ ст.

Ключевые слова: казацкое происхождение, деятельность рода Миклух, Миклухо-Маклай.

Myklukhs and Ukraine

The Cossacks origin of the family Myklukh is investigated in the article. An author examined many-sided economic, cultural-educational and beneficent activity of this glorieus family during their residences in Ukraine at the end of the 19th – at the beginning of the 20th century.

Kеy words: Cossacs origin, Myklukhs’ activity, Myklukho-Maklai.

читати далі »

Кононенко Михайло - Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського Козацтва

У статті проаналізовано науково-технічний рівень часів Київської Русі та Козаччини.

Ключові слова: збройова культура, дороги, оборонна архітектура, винаходи, металообробка, винахідники.

Научно-технический уровень времен Киевской Руси и Казаччины

В статье проанализирован научно-технический уровень времен Киевской Руси и Казаччины.

Ключевые слова: культура вооружений, дороги, оборонная архитектура, металлообработка, изобретения, изобретатели.

Scientific and Technical Development in the Period of Kyiv Rus and Ukrainian Cossackdom

Scientific and technical development in the period of Kyiv Rus and Ukrainian Cossackdom is analyzed in the article.

Key words: culture of arms, roads, defensive architecture, metal-working, inventions, inventors.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet