головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #3(44)
пошук по сайту
Шляхова Валентина - Лінгвістичні особливості перекладу наукового тексту

Стаття репрезентує лінгвістичну специфіку виконання перекладу наукового тексту. З’ясовано сутність перекладу як різновиду мовленнєвої діяльності, подано інформацію про класифікацію перекладеної продукції залежно від реалізації принципу комунікативної рівноцінності першо- та друготворів, представлено жанрові особливості наукового тексту та мовні одиниці, із ним співвідносні (терміни, мовні формули, або кліше, речення). Послідовно наведено особливості перекладу кожного із поданих мовних засобів організації наукового тексту.

Ключові слова: науковий текст, термін, мовна формула, речення, переклад, буквалізм, еквівалентність, адекватність.

Лингвистические особенности перевода научного текста

В статье представлена лингвистическая специфика перевода научного текста. Определена сущность перевода как вида речевой деятельности, представлена классификация продуктов перевода в зависимости от реализации принципа равноценности оригинального и переведенного вариантов текста, изложены жанровые особенности научного текста, названы характерные для него языковые единицы (термины, языковые формулы, или клише, предложения). Последовательно описаны особенности перевода каждого из названных языковых средств организации научного текста.

Ключевые слова: научный текст, термин, языковая формула, предложение, перевод, буквализм, эквивалентность, адекватность.

Linguistic peculiarities of scientific text translation

The article represents linguistic specific of scientific text translation. Essence of the translation as a variety of oral activity is elucidated. Information about the classification of production translated depending on realization of communicative equivalence of original and derivative text is given. Genre peculiarities of scientific text and language units which are correlative with it (terms, language formulas or cliche, sentences) are represented. Peculiarities of translation of each of scientific text organization language means given are aroused in succession.

Key words: scientific text, term, language formula, sentence, translation, over-literal rendering, equivalence, adequacy.

читати далі »

Чирков Олег - Історія української мови у вільній енциклопедії – вікіпедії українською, російською, білоруською мовами

Автор виявив і вивчив знання з історії української мови у чотирьох мовних сегментах Вікіпедії. В українській Вікіпедії вони представлені великою кількістю статей, що дають цілісне і повне уявлення про головні явища, події, суб’єкти, дискусійні питання історії української мови, які узгоджуються з опублікованими працями. У російському сегменті стаття «Історія української мови» лише започаткована, порівняно з українським сегментом тема представлена значною групою статей, проте значно меншим обсягом інформації, вужчою тематикою. У білоруських сегментах статей, де історія української мови є важливою частиною всього їх вмісту, небагато і цілісного уявлення про історичний розвиток української мови вони не дають.

Ключові слова: знання, історія, українська мова, історія української мови, Вікіпедія, стаття, російська мова, білоруська мова.

История украинского языка в свободной энциклопедии – Википедии на украинском, русском, белорусском языках

Автор выявил и изучил знания по истории украинского языка в четырех языковых сегментах Википедии. В украинской Википедии они представлены большим количеством статей, которые дают целостное и полное представление о главных явлениях, событиях, субъектах и дискуссионных вопросах истории украинского языка, которое согласуется с опубликованными трудами. В русском сегменте статья «История украинского языка» только начата, по сравнению с украинским сегментом тема представлена значительной группой статей, но гораздо меньшим объемом информации и более узкой тематикой. В белорусских сегментах статей, где история украинского языка является важной частью всего их содержания, немного и целостного представления об историческом развитии украинского языка они не дают.

Ключевые слова: знания, история, украинский язык, история украинского языка, Википедия, статья, русский язык, белорусский язык.

History of Ukrainian language in free encyclopedia Wikipedia in Ukrainian, Russian and Byelorussian languages

The author has displayed and studied knowledge on the history of Ukrainian language in four language segments of Wikipedia. In Ukrainian Wikipedia they are represented by large amount of articles that give complete concept about main phenomenon, actions, subjects and debatable questions about the history of Ukrainian language which are coordinated with works published. In Russian segment the article «History of Ukrainian language» has only been started. If to compare with Ukrainian segment this topic is represented with bigger amount of articles but they are much smaller and parsimonious. In Byelorussian segments of the articles where history of Ukrainian language is an important part of its content there is a few information and they doesn’t give clear concept about the development of Ukrainian language.

Key words: knowledge, history, Ukrainian language, history of Ukrainian language, Wikipedia, article, Russian language, Byelorussian language.

читати далі »

Смолов Олег - Nationwide certification project of Ukrainian language and Ukrainian studies proficiency levels as a result of nriuswh research and the prospects of Ukrainian education development

The objective of the article is to establish the authorship and highlight the outcome in the NRIUSWH priority research area with regards to the introduction in Ukraine of the nationwide program for the certification of the Ukrainian language and Ukrainian studies proficiency levels. Through the comparative analysis of conventional techniques and the new one initiated at NRIUSWH, the author comes to the conclusion about the importance of one of the factors in the development of Ukrainian education, which was elicited while designing and imlementing the NRIUSWH project. The article also briefly highlights the importance of using the electronic teaching systems (ETS) at the present stage of Ukrainian education development, presents the overview of the author’s ideas as for the ETS build and content requirements.

Key words: Nationwide Ukrainian language certification, B2 proficiency in Ukrainian, electronic teaching system (ETS), Universal education system «KSL» (UES «KSL»).

Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою як результат досліджень ННДІУВІ та перспективи розвитку української освіти.

У статті йдеться про засвідчення авторства та висвітлення отриманих результатів у пріоритетній діяльності ННДІУВІ щодо запровадження в Україні загальнодержавної програми сертифікації рівнів володіння українською мовою та обсягу знань з українознавства. На підставі порівняльного аналізу загальновживаних і авторських (ННДІУВІ) технологій автор доходить висновку про важливість одного з чинників розвитку української освіти, який було виявлено у ході розробки і виконання висвітленого у цій статті проекту ННДІУВІ. Стисло окреслено застосування електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) на сучасному етапі розвитку української освіти, представлено загальне авторське бачення вимог щодо структури та змісту ЕНМК.

Ключові слова: загальнодержавна сертифікація української мови, рівень володіння українською мовою В2, електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК), Універсальний освітній програмний комплекс «KSL» (УОПК «KSL»).

Общегосударственная сертификация уровней владения украинским языком как результат исследований ННИИУВИ и перспективы развития украинского образования

В статье речь идет об утверждении авторства и освещении достигнутых результатов в приоритетной деятельности ННИИУВИ относительно внедрения в Украине общегосударственной программы сертификации уровней владения украинским языком и объема знаний по украинознавству. На основании сравненительного анализа общераспостраненных технологий с авторскими (ННИИУВИ) автор делает вывод о важности одного из факторов развития образования в Украине, который был выявлен в ходе разработки и выполнения освещенного в статье проекта ННИИУВИ. Кратко очерчено применение электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) на современном этапе развития образования в Украине, представлено общее авторское видение относительно требований к структуре и содержанию ЭУМК.

Ключевые слова: общегосударственная сертификация украинского языка, уровень владения украинским языком В2, электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), Универсальный образовательный программный комплекс «KSL» (УОПК «KSL»).

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet