головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Мацейків Мирослав - Питання етнічної психології у науковій спадщині Олександра Потебні

У статті висвітлюються питання етнічної психології, порушені в працях О.Потебні. Розкрита актуальність його ідей, присвячених виникненню етнопсихології як самостійної науки, що вивчає вищі духовні утворення – мовлення, мислення, свідомість, самосвідомість тощо. Висвітлюються питання етнічної психології, які розуміються ним як проблеми, що вводять мову в психічне життя і дають змогу пояснити її певними психологічними закономірностями.

Ключові слова: етнічна психологія, народна психологія, етнічна спільнота, психологія народів, етнографія, мовознавство, мова, мовлення, мислення, свідомість, самосвідомість, національне самоусвідомлення, лінгвістична поетика, соціолінгвістика.

Вопросы этнической психологии в научном наследии Александра Потебни

В статье освещаются вопросы этнической психологии, поднятые в трудах Александра Потебни. Раскрыта актуальность его идей, посвященных возникновению этнопсихологии как самостоятельной науки, изучающей высшие духовные образования – речь, мышление, сознание, самосознание и т.п. Вопросы этнической психологии понимаются им как проблемы, вводящие язык в психическую жизнь и позволяющие объяснить его определенными психологическими закономерностями.

Ключевые слова: этническая психология, народная психология, этническое сообщество, психология народов, этнография, языкознание, язык, речь, мышление, сознание, самосознание, национальное самосознание, лингвистическая поэтика, социолингвистика.

Problem of ethnical psychology in scientific heritage of Oleksandr Potebnya

Problems of ethnical psychology which are raised in the works of Oleksandr Potebnya are cleared up in the article. Actuality of his ideas which are devoted to origin of ethnical psychology as independent science which studies the highest inner formations – speech, thinking, consciousness, self-consciousness etc is opened. Problems of ethnical psychology which are thought by him as the problems which introduce language into psychological life and give opportunity to explain it by sure psychological rules are cleared up.

Key words: ethnical psychology, national psychology, ethnical community, psychology of nations, ethnography, philology, language, speech, thinking, consciousness, self-consciousness, national self-understanding, poetics of philology, social linguistics.

читати далі »

Газізова Олена - Забезпечення державності української мови в Автономній Республіці Крим

У статті проаналізовано проблеми забезпечення державності української мови в Автономній Республіці Крим у контексті сучасного загальноукраїнського етнокультурного розвитку. Висвітлено суперечливі явища і процеси у мовно-культурному житті Криму, визначено здобутки, виділено проблеми та окреслено перспективи його інтеграції в культурний простір України. Розкрито проблему мовно-етнічної самоідентифікації громадян сучасного Криму, узагальнено досвід розвитку освіти АРК в умовах відновлення та утвердження незалежності України. Розглянуто діяльність державних структур, громадських організацій, національно-культурних товариств у вирішенні проблеми забезпечення державотворчої функції української мови в АР Крим.

Ключові слова: державна мова, українська мова, рідна мова, Автономна Республіка Крим.

Обеспечение государственности украинского языка в Автономной Республике Крым

В статье сделан анализ проблем обеспечения государственности украинского языка в Автономной Республике Крым в контексте современного общеукраинского этнокультурного развития. Показаны противоречивые явления и процессы в культурной жизни Крыма, определены достижения, выделены проблемы и намечены перспективы его интеграции в культурное пространство Украины. Раскрыта проблема языковой самоидентификации граждан современного Крыма, обобщен опыт развития образования АРК в условиях независимости Украины. Рассмотрена деятельность государственных структур, общественных организаций, национально-культурных обществ в решении проблем обеспечения государственности украинского языка в АР Крым.

Ключевые слова: государственный язык, украинский язык, родной язык, Автономная Республика Крым.

Ensuring of Ukrainian language statehood in the autonomous republic of Crimea

Problems of ensuring of Ukrainian language statehood in the autonomous republic of Crimea in the context of modern general Ukrainian ethno-cultural development are analyzed in the article. Discordant phenomenon and processes in the language and cultural life of Crimea are highlighted. Achievements are determined, problems are separated and perspectives of its integration into the cultural space of Ukraine are traced. The problem of language and ethnic self-identification of citizens of modern Crimea is revealed. Experience of education development in Crimea in the conditions of renewal and consolidation of Ukrainian independence are generalized.

Key words: state language, Ukrainian language, native language, autonomous republic of Crimea.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet