головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #2(39)
пошук по сайту
Скляр Володимир - Зміни частки україномовного населення в мовній структурі України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття

На основі аналізу статистичних матеріалів переписів 1989 та 2001 років досліджуються зміни мовної структури населення України з урахуванням територіальних відмінностей етномовних процесів. Показано динаміку чисельності україномовного населення на тлі російськомовного наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Визначено частку україномовних серед усього населення чотирьох регіонів, 24-х областей, АР Крим та Києва. Встановлено відмінності в частках україномовного населення в мовній структурі та українців у етнічному складі населення.

Ключові слова: Україна, українці, україномовне населення, мовна структура, етнічний склад, зміни частки, територіальні особливості.

Изменения удельного веса украиноязычного населения в языковой структуре Украины в конце ХХ – начале ХХІ века

На основе анализа статистических материалов переписей 1989 и 2001 годов исследуются изменения языковой структуры населения Украины с учётом территориальных отличий этноязыковых процессов. Показана динамика численности украиноязычного населения на фоне русскоязычного в конце ХХ – начале ХХІ века. Определён удельный вес украиноязычных среди всего населения четырёх регионов, 24-х областей, АР Крым и Киева. Установлены отличия в удельном весе украиноязычного населения в языковой структуре и украинцев в этническом составе населения.

Ключевые слова: Украина, украинцы, украиноязычное население, языковая структура, этнический состав, изменения удельного веса, территориальные особенности.

Changes of part of Ukrainian-speaking population in linguistic structure of in Ukraine at the end of XX – beginning of XXI century

Based on the analysis of1989 and 2001 censuses statistical materials changes at the linguistic structure of population of Ukraine, taking into account the territorial differences of ethno linguistic processes are researched. The dynamics of the Ukrainian speaking population on the Russian speaking population background at the end of XX – beginning of XXI century is shown. The share of Ukrainian population among the four regions, 24 provinces, Crimea and Kyiv is determined. The differences in shares of Ukrainian speaking population in language structure and Ukrainian ethnic composition of population are fixed.

Key words: Ukraine, Ukrainians, Ukrainian-speaking population, linguistic structure, ethnic composition, changes of part, territorial features.

читати далі »

Алексєєва Вікторія - Реалізація соціокультурної змістової лінії шкільного курсу мови у 6–8 класах (на матеріалі сфери відношень «Я і українська мова»)

У статті висвітлюється роль сучасної мовної освіти у формуванні українознавчого світогляду школярів. На основі аналізу шкільної програми та підручників з рідної мови було проведено анкетування серед учнів 6–8 класів на матеріалі сфери відношень «Я і українська мова» з метою дослідження міри впливу шкільного курсу на становлення національної свідомості підростаючого покоління.

Ключові слова: українознавчий світогляд, національна свідомість, соціокультурна складова шкільної програми.

Реализация социокультурной составляющей школьного курса языка в 6–8 классах (на материале сферы отношений «Я и украинский язык»)

В статье освещается значение современного языкового образования в формировании украинознавческого мировоззрения школьников. На основе анализа школьной программы и учебников по родному языку было проведено анкетирование среди учащихся 6–8 классов на материале сферы отношений «Я и украинский язык» с целью исследования степени влияния школьного курса на становление национального сознания подрастающего поколения.

Ключевые слова: украинознавческое мировоззрение, национальное самосознание, социокультурная составляющая школьной программы.

Realization of social and cultural Component in School Course of Native Language in 6–8 classes (on Basis of Relations sphere «Me and the Ukrainian language»)

The author in her article examines the role of modern Ukrainian language education in formation of Ukrainian science outlook of the pupils. Surveys which are based on analysis of the school curricula and textbooks on the native language were made among the pupils of 6–8 grades on the basis of relations sphere «Me and the Ukrainian language» in order to examine the degree of the school influence on the formation of the younger generation national consciousness.

Key words: world outlook of Ukrainoznavstvo, national consciousness, social and cultural component of the school program.

читати далі »

Безсмертна Наталія - Поняття «комунікація» у філософському аспекті

У статті автор висвітлює еволюцію та специфіку розгляду поняття «комунікація» у філософській науці. Надзвичайно актуальною є проблема дослідження комунікації в інформаційному суспільстві. Існує значна кількість визначень цього поняття. Нові інформаційні технології спричинили появу нових форм комунікації, а саме комунікації в інтернет-середовищі, що істотно впливає не лише на свідомість людини, а й на зміну її світоглядних орієнтирів.

Ключові слова: комунікація, комунікативістика, комунікативна філософія, інформація, спілкування, Інтернет.

Понятие «коммуникация» в философском аспекте

В статье автор описывает эволюцию и специфику рассмотрения понятия «коммуникация» в философской науке. Чрезвычайно актуальной является проблема исследования коммуникации в информационном обществе. Существует значительное количество определений этого понятия. Новые информационные технологии способствовали появлению новых форм коммуникации, а именно коммуникации в интернет-среде, что существенно влияет не только на сознание человека, но и на смену его мировоззренческих ориентиров.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативистика, коммуникативная философия, информация, общение, Интернет.

Concept of «communication» in philosophical aspect

The author in his article highlights evolution and specific of «communication» concept investigation in philosophical science. Extremely actual is the communication research problem in informational society. There is a big amount of this concept definition. New informational technologies case the appearance of new communicational forms – communication in the internet which essentially influences not only on human consciousness, but also on the change of its worldview guideline.

Key words: communication, communication study, communicative philosophy, information, intercourse, Internet.

читати далі »

Шляхова Валентина - Інтегративний підхід до формування українознавчого світогляду на уроках рідної мови у 5 класі

Співавтор

Мар’яна Біт-Давід - студентка магістратури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

У статті висвітлено методику формування українознавчого світогляду п’ятикласників засобами інтеграції їхніх знань із інших дисциплін гуманітарного циклу, передовсім української літератури та історії України. Узагальнивши інформативне наповнення підручників про відомих українців, автори створюють модель українознавчого світогляду школяра та проектують її компоненти на зміст соціокультурної лінії шкільного курсу мови. Актуалізація на уроках мови інформації про відомих українців, яку учні отримали на інших уроках, сприяє конкретизації уявлення про призначення особистості, її покликання та проекції інтегрованих знань на сферу відношень «Я як особистість», спонукаючи учнів до самоусвідомлення, самооцінювання та самокорекції.

Ключові слова: інтегративний підхід, мовна освіта, українознавчий світогляд, відомі українці, мовна особистість.

Интегративный подход к формированию украинознавческого мировоззрения на уроках родного языка в 5 классе

В статье предложена методика формирования украинознавческого мировоззрения учащихся 5 класса посредством интеграции их знаний, сформированных на уроках дисциплин гуманитарного цикла, прежде всего украинской литературы и истории Украины. Обобщив информацию об известных украинцах, которая содержится в школьных учебниках для 5 класса, авторы создают модель украинознавческого мировоззрения ученика, проектируют его компоненты на содержание социокультурной линии школьного курса языка. Актуализация на уроках языка информации об известных украинцах, полученной на уроках других предметов, помогает конкретизировать представления о личности, её призвании и проектировать интегрированные знания на сферу отношений «Я как личность», тем самым побуждая школьников к самоанализу, самооцениванию и самокоррекции.

Ключевые слова: интегративный подход, обучение языку, украинознавческое мировоззрение, известные украинцы, языковая личность.

Integrative approach to the formation of Ukrainian philosophy on the lessons of mother language in grade 5

The paper proposed a method of formation of Ukrainian philosophy students grade 5 through the integration of their knowledge, formed on the lessons of humanities cycle, in particular Ukrainian literature and history of Ukraine. Compiled information about known Ukrainians, which is contained in the textbooks for grade 5 authors create a model of Ukrainian philosophy student, designing its components for the maintenance of social and cultural lines school course language. Mainstreaming the lessons of language information about famous Ukrainians received the lessons of other subjects, helps to concrete notions of identity, its vocation and to design integrated knowledge in the sphere of relations, «I am as a person», thereby encouraging students to self-awareness, self-evaluation and self-correction.

Key words: integrative approach, learning the language, Ukrainian world, known Ukrainians, linguistic identity.

читати далі »

Бублейник Людмила - Лексична ідіоматичність у перекладознавчому вимірі

Проблеми, розглянуті в статті, актуальні через потребу збереження національного обличчя мови в перекладі, де виникає небезпека нейтралізації ідіоматичного сегмента лексики внаслідок можливої переваги одиниць, спільних за фономорфологічним складом і семантикою для вихідної та цільової мов, що веде до міжмовного вирівнювання. На матеріалі творів Т. Шевченка, Ю. Яновського та російських перекладів їхніх текстів з’ясовано функціональні характеристики безеквівалентної української лексики та засоби її віддавання в перекладній версії творів.

Ключові слова: асоціація, безеквівалентність, білінгвізм, ідіоматика, етнотранслятологія, мовні контакти, перекладознавство, семантика, функціонування.

Лексическая безэквивалентность в аспекте переводоведения

Проблемы, рассмотренные в статье, актуальны в связи с необходимостью сохранения национального облика языка в переводах, где возникает опасность нейтрализации идиоматического сегмента лексики вследствие возможного преобладания единиц, общих по фономорфологическому составу и семантике для исходного и целевого языков, что ведет к межъязыковому выравниванию. На материале произведений Т. Шевченко, Ю. Яновского и русских переводов их текстов проанализированы функциональные характеристики безэквивалентной украинской лексики, которая составляет национально-специфический фонд, и способы ее передачи в переводной версии произведений.

Ключевые слова: ассоциация, безэквивалентность, билингвизм, идиоматика, переводоведение, семантика, этнотранслятология, функционирование, языковые контакты.

Lexical Non-Equivalence in the Aspect Translation

The problems considered in the article are topical due to the need to preserve the national character of the language in translation where there is a risk of vocabulary idiomatic segment neutralization because of possible predominance of the units which are common in terms of their phonomorphological composition and semantics in both the source and the target languages, thus resulting in interlingual leveling. Following the analysis of works by T. Shevchenko and Y. Yanovsky and Russian translations of their texts the author defines the functional characteristics of non-equivalent Ukrainian vocabulary units which belong to the nationally-specific bulk. The means by which such units are rendered in the translated versions of the works are also described.

Key words: association, non-equivalence, idiomacy, ethno rendering, functioning bilingualism, language contacts, translation studies, semantics.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet