головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #3(28)
пошук по сайту
Ажнюк Богдан - Інновації в системі української мови та тенденції її розвитку

У статті проаналізовано сучасний стан української мови, акцентовано увагу на масовому проникненні іншомовних слів у її мовно-інформаційний простір.

Ключові слова: мовно-інформаційний простір, русифікація, полонізація, українізація, іншомовні слова, запозичення, англізми, термінологія, політичний суверенітет, пурифікація.

Инновации в системе украинского языка и тенденции его развития

В статье анализируется современное состояние украинского языка, акцентируется внимание на массовом проникновении иноязычных слов в его языково-информационное пространство.

Ключевые слова: языково-информационное пространство, русификация, полонизация, украинизация, иноязычные слова, заимствования, англизмы, терминология, политический суверенитет, пурификация.

Innovations in the System of Ukrainian Language and Tendencies of Its Development

In the article an author analyzed modern state of Ukrainian language and accented attention on penetration of foreign words into its linguistic and informational space.

Key words: linguistic and informational space, Russification, Polonization, Ukrainization, foreign words, Anglicism, terminology, political sovereignty, purification.

читати далі »

Єрмоленко Світлана - До українознавства через «культуру cлова» (Українознавство у щопіврічнику «Культура слова»)

У статті зроблено огляд праць, опублікованих на сторінках щопіврічника «Культура слова», які репрезентують українознавчий підхід до осмислення мовної матерії. Простежені етапи становлення українознавчої думки в лінгвістиці, починаючи з 1967 р. Ідеться про започаткування нових рубрик, про внесок публікацій у розбудову різних наукових галузей – історію української мови, стилістику, лексикологію, ономастику, діалектологію, граматику, лінгводидактику.

Ключові слова: культура слова, культура мови, літературна мова, Шевченкові мовні джерела, національна історія, мова як українознавство.

К украиноведению через «Культуру слова» (Украиноведение в сборнике «Культура слова»)

В статье сделан обзор трудов, опубликованных на страницах сборника «Культура слова», в которых рассматривается украиноведческий подход к осмыслению языковой материи. Прослеживаются этапы становления украиноведческой мысли в лингвистике, начиная с 1967 г. Идет речь об учреждении новых рубрик, о влиянии публикаций на становление разных научных отраслей – истории украинского языка, стилистики, лексикологии, ономастики, диалектологии, грамматики, лингводидактики.

Ключевые слова: культура слова, культура речи, литературный язык, языковые источники Шевченко, национальная история, язык как украиноведение.

Through “Culture of Word” to Ukrainian Studies

In the article an author reviewed works which were published in the “Culture of Word” journal and represent Ukrainian studies approach to the comprehension of the linguistic matter. The researcher determined stages of establishment of the Ukrainian studies thought in linguistics since 1967. Creation of new headings and contribution of publications into development of different scientific braches (history of Ukrainian language, stylistics, lexicology, onomastics, dialectology, grammar, linguodidactics) are examined in the article as well.

Key words: culture of word, culture of language, literary language, Shevchenko’s language sources, national history, language as Ukrainian studies.

читати далі »

Симоненко Людмила - Невтомна трудівниця на лексикографічній і граматичній ниві

Стаття присвячена внеску у становлення української лексикографії доктора філологічних наук Г.М. Гнатюк. Крізь призму наукової діяльності вченої автор інформує про основні віхи у розбудові термінографічної школи в Україні, про особливості праці лексикографа над різнотипними лінгвістичними словниками.

Ключові слова: лексикографія, термінографія, термінологія, словник, словниковий реєстр.

Неутомимая труженица на лексикографической и грамматической ниве

Статья посвящена вкладу в становление украинской лексикографии доктора филологических наук Г.М. Гнатюк. Анализируя научную деятельность ученого, автор информирует об основных этапах развития терминологической школы в Украине, об особенностях работы лексикографа над разнотипными лингвистическими словарями.

Ключевые слова: лексикография, терминография, терминология, словарь, словарный регистр.

Tireless Worker in the Area of Lexicography and Grammar

The article is devoted to contribution of Dr. Sc. (Philology) G. Hnatyuk into establishment of the Ukrainian lexicography. The author described principle stages of development of the Ukrainian terminographic school and peculiarities of work of lexicographer with various linguistic dictionaries.

Key words: lexicography, terminography, terminology, dictionary, dictionary register.

читати далі »

Радевич-Винницький Ярослав - Мовне мислення білінгва в умовах непаритетної двомовності

У статті розглядаються природа мовного мислення, особливості мовного мислення білінгва, аберації мовного мислення в умовах українсько-російської двомовності.

Ключові слова: двомовність, мовне мислення, аберації в мовному мисленні білінгва.

Языковое мышление билингва в условиях непаритетного двуязычия

В статье рассматриваются природа языкового мышления, особенности языкового мышления билингва, аберрации языкового мышления в условиях украинско-русского двуязычия.

Ключевые слова: двуязычие, языковое мышление, аберрации в языковом мышлении билингва.

Linguistic Thinking of Bilingual Person in Conditions of Non-Parity Bilingualism

The nature of linguistic thinking, the peculiarities of linguistic thinking of bilingual person and aberrations of linguistic thinking in conditions of Ukrainian-Russian bilingualism are examined in the article.

Key words: bilingualism, linguistic thinking, aberrations in linguistic thinking of bilingual person.

читати далі »

Шляхова Валентина - Ретроспектива становлення українознавчих студій у царині лінгвістики та лінгводидактики

У статті зроблено огляд лінгвістичних та лінгводидактичних проблем, які ставали об’єктом наукового осмислення на форумах, зініційованих колективом відділу «Мова як українознавство». Виявлено динаміку зростання кількості напрямів наукового пошуку у сфері філології та мовної освіти, які розвиваються на українознавчих засадах.

Ключові слова: українознавчий світогляд, україномовна особистість, термінологічна система, культура мови, мовна особистість.

Ретроспектива развития украиноведческих исследований в области лингвистики и лингводидактики

В статье представлен обзор лингвистических и лингводидактических проблем, которые были объектом анализа на форумах, организованных коллективом отдела «Язык как украиноведение». Определена динамика увеличения количества научных направлений в филологии и лингвистическом образовании, которые развиваются с учетом украиноведческих подходов.

Ключевые слова: мировоззрение, основанное на украиноведческих подходах, языковая личность, культура речи, терминологическая система.

Retrospective of development of Ukrainian studies’ research in the field of linguistics and linguistic didactics

The article overviews problems of linguistics and linguistic didactics which were the subject of analysis of the forums, organized by the collective of the department «Language as Ukrainian study» of Research Institute of Ukrainian Studies. It defined the dynamics of quantitative growth of scientific tendencies in philology and linguistic education, which advance considering the Ukrainian studies approaches.

Key words: world-view based on the Ukrainian studies approaches, language personality, culture of speech, terminological system.

читати далі »

Алексєєва Вікторія - Питання мовної культури у шкільному курсі української мови

У статті проаналізовано змістове наповнення чинної програми та підручника з рідної мови для п’ятого класу матеріалом із культури мови, виявлено типові помилки у мовленні п’ятикласників та запропоновано види роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів у процесі засвоєння мовних норм.

Ключові слова: україномовна особистість, культура мови, шкільна програма, мовна норма.

Вопрос языковой культуры в школьном курсе украинского языка

В статье проанализированы программа и учебники по родному языку для пятого класса относительно их наполнения материалом по культуре речи учащихся, на основании типичных речевых ошибок предложены виды работ, которые активизируют познавательную деятельность в процессе усваивания языковых норм.

Ключевые слова: украиноязычная личность, культура языка, школьная программа, языковая норма.

The problem of language culture in the school course of study of Ukrainian language

In this article the program and textbooks on the native language for the fifth class concerning their filling by a material on a standard of speech of pupils are analysed, on the basis of typical speech mistakes it is offered kinds of works which stir up cognitive activity during assimilation of language norms.

Key words: Ukrainian language personality, language culture, school programme, language norms.

читати далі »

Касян Людмила - Проблеми збереження і функціонування рідної мови у творчій спадщині та громадській діяльності Олеся Гончара

За величчю таланту, який виявився у різних сферах культурного життя української нації, Олесь Гончар стоїть поряд із титанами епохи Відродження. Як зауважила С.Я.Єрмоленко, «Гончар-майстер художнього слова пропонує читачеві естетичний ідеал літературної мови. Мова Олеся Гончара – це мова українського інтелектуала ХХ століття, глибоко закоріненого в глибини народного слова і водночас відкрита для сприйняття духовних надбань усього людства». Твори письменника формують, пробуджують національну самосвідомість, виховують повагу і любов до вікових духовних традицій українського народу...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet