головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #1(26)
пошук по сайту
Єрмоленко Світлана - Говіркове багатоголосся сучасної української прози

У статті зроблено спробу уточнити поняття діалектизму як стилістичної категорії, відмінної від категорії діалектизмів як неодмінного джерела, основи літературної мови та чинника формування літературних норм. Спираючись на засадничі положення про те, що мова художньої літератури не тотожна літературній мові, що поряд із загальнолітературними існують стильові норми, простежуємо відмінності використання діалектних одиниць у творах різних жанрів та в різних ідіостилях (тексти Б. Лепкого, Ю. Винничука, М. Матіос, А. Содомори). Звертаємо увагу на статус діалектної лексеми в загальномовному словнику (стилістична позначка – діалектне) і в художньому тексті.

Ключові слова: діалектизми, літературна норма, стильова норма, мова художньої прози, стилізація говіркового мовлення.

Многоголосие говоров современной украинской прозы

В статье освещается теоретический вопрос – статус стилистической категории диалектизмов, отличающейся от понятия диалектизмов как фактора формирования общелитературных норм. Территориально-диалектные разновидности речи выступают стилистическим средством создания полифонического звучания различных жанров современной художественной прозы, о чем свидетельствует манера повествования Б. Лепкого, Ю. Винничука, М. Матиос, А. Содоморы.

Ключевые слова: диалектизмы, литературная норма, стилевая норма, язык художественной прозы, стилизация диалектной речи.

Dialect Diversity of Modern Ukrainian Prose

In the article an author made an attempt to specify the concept of dialectism as a stylistic category different from the category of dialectisms as necessary source, basis of literary language and factor of formation of literary norms. Basing on statements that language of literary works is not identical with a literary language and that beside general literary norms there are stylish norms we can find differences of use of dialectal units in works of different genres and in different idiostyles (texts by Lepkyi, Yu. Vynnychuk, M. Matios, A. Sodomor). The author paid attention to the status of dialectal lexeme in a general language dictionary (stylistic mark “dialect”) and in a litetrary text.

Key words: dialectisms, literary norm, stylish norm, language of prose, pastiche of dialect.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення

У статті зроблено спробу простежити динаміку становлення концепції «Мова як українознавство» від початку 90-х років ХХ ст. до кінця першого десятиліття ХХІ ст.

Ключові слова: українознавство, концепція, концентр, історія мови, універсалізм, соціолінгвістика, українознавча мовна освіта.

Концепция «Язык как украиноведение»: этапы становления

В статье осуществлена попытка проследить динамику становления концепции «Язык как украиноведение» с начала 90-х годов ХХ в. до конца первого десятилетия ХХІ в.

Ключевые слова: украиноведение, концепция, концентр, история языка, универсализм, социолингвистика, украиноведческое языковое образование.

Stages of Development of “Language as Ukrainian study” Conception

In the article an author made an attempt to research the dynamics of development «Language as Ukrainian Study» conception from the beginning of the 90s of the ХХ century till the end of the first decade of the ХХІ century.

Key words: Ukrainian study, conception, concentr, history of language, universalism, sociolinguistics, Ukrainian study linguistic education.

читати далі »

Кравченко Оксана - Мова творів Олеся Гончара у сприйнятті сучасного школяра

На сьогодні мову художнього твору уже сприймають не лише як сукупність мовних засобів окремих рівнів і різноманітних тропів, а як художню цілісність, як текст, який віддзеркалює особистість автора, його світогляд. Тобто йдеться про індивідуальну мову письменника, про тільки йому притаманний стиль оповіді, мовні образи, про характерні вислови і синтаксичні звороти, індивідуально-авторське словотворення тощо. Наявність індивідуального стилю для творчості й популярності письменника є визначальною...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet