головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #4(25)
пошук по сайту
Шляхова Валентина - Дидактичні можливості альтернативних підручників з рідної мови для 5 класу

У статті проаналізовано сучасні вимоги до змісту шкільних підручників з рідної мови. З’ясовано, наскільки альтернативні підручники для 5 класу відповідають основним критеріям. Автор робить спробу подати порівняльну характеристику підручників на основі аналізу реалізації в них лінгвістичної та мовленнєвої змістових ліній курсу мови для 5 класу.

Ключові слова: зміст навчання, лінгвістичний аспект, мовленнєвий аспект, культура мовлення учнів, види вправ.

Дидактические возможности альтернативных учебников по родному языку для 5 класса

В статье проанализированы современные требования к содержанию школьных учебников по родному языку, определен уровень соответствия альтернативных учебников для 5 класса основным критериям. Сделана попытка дать сравнительную характеристику учебников, учитывая реализацию лингвистической и коммуникативной линий содержания курса по языку для 5 класса.

Ключевые слова: содержание обучения, лингвистический аспект, коммуникативный аспект, культура речи учащихся, виды упражнений.

Didactic possibilities of alternative textbooks in mother tongue for a 5 class

The didactic possibilities of alternative textbooks in mother tongue for 5 class (form). At the article it was analysed modern demands of content of school textbooks in mother tongue, it was determined how much the alternative textbooks for five form answer the appointed criateria. The author makes an attempt to give a comparative description of textbooks on the basis of analysis of realization in them linguistic and communicative substantial lines of the course of language for five form.

Key words: the content of education, linguistic aspect, communicative aspect, the culture of pupils’ speech, kinds of exercises.

читати далі »

Коць Тетяна - Національно-мовне виховання в родині і школі

У статті розглядається роль вчителя у формуванні національної і мовної особистості.

Ключові слова: національна свідомість, мовна особистість, рідна мова, мовна ситуація.

Национально-языковое воспитание в семье и школе

В статье рассматривается роль учителя в формировании национальной и языковой личности.

Ключевые слова: национальное сознание, языковая личность, родной язык, языковая ситуация.

This thesis is a study of teachers role in the formation of national and language peculiarity

Key words: natiоnal consciousness, language peculiarity, native tongue, language situation.

читати далі »

Сіверко Іван - “…З нього, слова, усе починалося…” (Феномен поезії Михайла Брайчевського)

Є в світі надзвичайно рідкісні люди, доля яких щаслива вже тим, що вона …непередбачувана, хоч, кажуть, творцем своєї долі має бути людина, а проте, хочеться думати, вона визначається Всевишнім, керманичем нашого життя (лишень сліпий супроти волі Божій веде нас до незавидного кінця). Як правило, такі люди наділені унікальним талантом, який можна порівняти хіба що з найдорожчим діамантом, сяючим своїми сліпучо-яскравими гранями. У свою чергу, кожна грань подібного таланту грає своїми вишуканими й неповторними барвами. До таких непересічних особистостей, без усякого сумніву, належить Михайло Юліанович Брайчевський – філософ-“шістдесятник”, учений, мистець, якому восени цього року виповнилося б вісімдесят...

читати далі »

Кравченко Оксана - Мовна стійкість сучасної молоді

У статті на матеріалах соціолінгвістичних досліджень проаналізовано проблеми мовної стійкості сучасної молоді. Визначено головні шляхи формування мовної особистості на новітньому етапі розвитку українського суспільства.

Ключові слова: молодь, мовна стійкість, мовна свідомість, рідна мова, білінгвізм, суржик, соціолінгвістичний моніторинг, молодь і держава.

Языковая стойкость современной молодежи

В статье на материалах социолингвистических исследований проанализированы проблемы языковой стойкости современной молодежи. Определены пути формирования языковой личности на новейшем этапе развития украинского общества.

Ключевые слова: молодежь, языковая стойкость, языковое сознание, родной язык, билингвизм, суржик, социолингвистический мониторинг, молодежь и государство.

Language stability of modern youth

In the article the problem of language stability of the modern youth based on the materials of social researches has been analyzed. The main ways of forming the language personality has been determinated on the new level of Ukrainian society development.

Key words: youth, language stability, consciousness, sociolinguistic, monitoring, state, bilinguism.

читати далі »

Цимбалюк Василь - До проблеми походження української мови

У статті досліджується складна проблема походження української мови, наводяться гіпотези різних авторів з цієї теми.

Ключові слова: українська мова, етногенез, моногенез, полігенез, санскрит, індоєвропейська мовна сім’я.

К проблеме происхождения украинского языка

В статье исследуется сложная проблема происхождения украинского языка, приводятся гипотезы разных ученых.

Ключевые слова: украинский язык, этногенезис, моногенезис, полигенезис, санскрит, индоевропейская языковая семья.

About the Problem of Ukrainian Language Origin

In this article is observed a complicated problem of Ukrainian language origin and offered the thoughts of different scientists.

Key words: Ukrainian language, ethnogeny, monogenesis, polygenesis, Sanscrit, Indo-European family of languages.

читати далі »

Мачай Тетяна - Роль української мови за професійним спрямуванням у фаховому становленні спеціаліста

Охарактеризовано місце української мови у становленні мовної особистості спеціаліста. Проаналізовано комунікативні потреби студентів технічного напрямку підготовки. Описано найбільш частотний жанр усного репродуктивного мовлення майбутніх інженерів – доповідь.

Ключові слова: мовна особистість, комунікативні потреби, репродуктивне мовлення.

Роль профессионально ориентированного украинского языка в становлении специалиста

Охарактеризовано место украинского языка в становлении языковой личности специалиста. Проанализированы коммуникативные потребности студентов технического направления подготовки. Описан наиболее частотный жанр устной репродуктивной речи будущих инженеров.

Ключевые слова: языковая личность, коммуникативные потребности, репродуктивная речь.

The place of the Ukrainian language in the specialist verbal personality

The place of the Ukrainian language in the specialist verbal personality forming is characterized. The communicative needs of the engineering speciality students are analyzed. The most frequent genre of the oral reproductive speech of the future engineers, which is a report, is described.

Key words: verbal personality, communicative needs, oral reproductive speech, report.

читати далі »

Карабулатова Ирина - К проблеме украинских онимов за пределами Украины: новый украинский пласт в ономастических субпространствах (Исследование выполнено при поддержке гранта президента РФ МД-2033.2007.-6)

В статье рассматривается проблема нового украинского пласта в ономастических субпространствах. В ономастической сфере наглядно иллюстрируются те мощные преобразования, которые произошли вследствие смены геополитических, социальных и экономических приоритетов. Автор утверждает, что ономастическое «лицо» любого полиэтничного региона отражает этносоциокультурную специфику исследуемой территории.

Ключевые слова: украинская диаспора, Украина, антропонимы, этническая идентичность, ономастическое субпространство, онимы, ономамифы, топос, эргонимия, эргонимы, цибусонимы, потионимы, алконимы, прагмонимическое пространство, прагмонимы, менталитет, культура.

До проблеми українських онімів за межами України: новий український пласт в ономастичних субпросторах

В статті розглядається проблема нового українського пласту в ономастичних субпросторах. В ономастичній сфері наочно ілюструються ті могутні перетворення, які відбулися внаслідок зміни геополітичних, соціальних і економічних пріоритетів. Автор стверджує, що ономастичне «обличчя» будь-якого поліетнічного регіону відображає етносоціокультурну специфіку досліджуваної території.

Ключові слова: українська діаспора, Україна, антропоніми, етнічна ідентичність, ономастичний субпростір, оніми, ономаміфи, топос, ергонімія, ергоніми, цибусоніми, потіоніми, алконіми, прагмонімічний простір, прагмоніми, менталітет, культура.

The problem of the Ukraine’s names out of the Ukraine: new Ukraine’s layer in the name mastic subspace

The article is dedicated to the problem of the Ukraine’s layer in the name mastic subspace. In this sphere are visually demonstrated the powerful transformations that occurred by the changes of geopolitical, social and economic priorities. The author asserts that the name mastic “face” of any poly ethnic region reflects the ethno – social – cultural specific of the proper territory.

Key words: Ukraine’s diaspora, Ukraine, anthroponomy, ethnic identity, name mastic subspace, names, name myths, topos, ergonemy, ergonems, cybusons, potions, alcons, pragmonomic space, pragmones, mentality, culture.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet