головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #3(24)
пошук по сайту
Радевич-Винницький Ярослав - Рідна мова у ситуації двомовності (Українські реалії)

Розглядається суть явища і концепту рідної мови у зіставленні з концептами чужої (іноземної) мови, першої мови, мови повсякденного вжитку, другої рідної мови, особливості функціонування рідної мови в умовах білінгвізму, її роль в етнічній і соціальній регенерації та консолідації.

Ключові слова: рідна мова, двомовність, перша мова, головна мова, друга рідна мова, мовна консолідація суспільства.

Родной язык в ситуации двуязычия (Украинские реалии)

Рассматривается сущность явления и концепта родного языка в сопоставлении с концептами чужого (иностранного) языка, первого языка, языка повседневного употребления, второго родного языка, особенности функционирования родного языка в условиях двуязычия, его роль в национальной и социальной регенерации и консолидации.

Ключевые слова: родной язык, двуязычие, первый язык, главный язык, второй родной язык, языковая консолидация общества.

The mother tongue in the situation of bilingualism

The essence of the phenomenon and concept of the mother tongue in comparison with the concepts of foreign language, first language, language of everyday use, second the mother tongue is considered; the peculiarities of functioning of the mother tongue in the conditions of bilingualism as well as its role in national and social regeneration and consolidation are examined.

Key words: mother tongue, bilingualism, first language, main language, second mother tongue, linguistic consolidation of society.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Мовознавчі погляди Івана Франка в рецепції сучасних дослідників

У статті на прикладі досліджень сучасних науковців-франкознавців визначено актуальні напрями вивчення лінгвістичних поглядів Івана Франка та його мовотворчості.

Ключові слова: мова, лінгвістика, українознавство, франкознавчі дослідження, письменник, мовна особистість, мовотворчість.

Лингвистические взгляды Ивана Франко в рецепции современных исследователей

В статье на примере исследований современных ученых-франковедов определены актуальные направления изучения лингвистических взглядов Ивана Франко и его творчества.

Ключевые слова: язык, лингвистика, украиноведение, писатель, языковая личность, творчество.

Linguistic views of Ivan Franco in the reception of modern researchers

In the article with the example of research of modern scientists studying Franko main directions in the study of his linguistic opinions and linguistic creativity were determined.

Key words: language, linguistics, Ukrainian Studies, writer, linguistic personality, linguistic creativity.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet