головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Єрмоленко Світлана - У власних назвах – історія України

У статті досліджується етимологія власних назв Україна, Дніпро, розглянуто різні погляди на цю проблему у науковій літературі.

Ключові слова: Україна, Дніпро, Славута, етнічна назва, етимологія, етимологічні розвідки, праслов’янська мова, літописи, фольклорні тексти.

В статье исследуется этимология собственных названий Украина, Днепр, рассматриваются разные взгляды на эту проблему в научной литературе.

Ключевые слова: Украина, Днепр, Славута, этническое название, этимология, этимологические исследования, праславянский язык, летописи, фольклорные тексты.

Etymology of proper names “Ukraine”, “Dnipro” is investigated in the article, also different views on this problem in scientific literature are examined.

Key words: Ukraine, Dnipro, Slavuta, etymology, ethnic name, etymolologic explorings, great-slavonic language, annals, folklore texts.

читати далі »

Шляхова Валентина - Педагогічні погляди Івана Нечуя-Левицького

У статті висвітлено погляди І.С.Нечуя-Левицького на проблеми шкільництва в Україні в ХІХ ст. за часів посиленої русифікації української системи освіти. Подано відомості про кризу навчання у народних школах, зумовлену тим, що учнів примушували здобувати освіту нерідною мовою, а зміст підручників не відповідав життєвому досвіду та віковим особливостям школярів. Автор актуалізує ідею створення нового покоління підручників, наповнених українознавчим змістом.

Ключові слова: система навчання, народна школа, мова навчання, зміст підручників.

В статье рассматриваются взгляды И.С.Нечуя-Левицкого на проблемы начальной и средней школы в Украине в ХІХ веке при усиленной русификации украинской системы образования. Анализируется кризис обучения в народных школах, обусловленный построением учебного процесса на чужом языке, несоответствием содержания учебников возрастным особенностям и жизненному опыту школьников. Автор обосновывает идею создания нового поколения учебников, наполненных украиноведческим содержанием.

Ключевые слова: система образования, народная школа, язык обучения, содержание учебников.

In the article Ivan Nechuy-Levitskiy’s views on the problems of education in the nineteenth century, in times of pressing Ukrainian educational system’s russification, are defined. The author singles out the facts of educational crisis in folk schools, which was determined by several factors. Education was compulsory provided in a foreign language. The plot of schoolbooks was inadequate to pupils’ life experience and age peculiarities. The author actualizes the idea of working out the new generation of schoolbooks, filled with Ukrainian nationalistic ideas.

Key words: educational system, folk school, the language of education, the plot of schoolbooks.

читати далі »

Касян Людмила - Мовна особистість Бориса Антоненка-Давидовича в українознавчому вимірі

У статті досліджуються екстра- та інтралінгвальні чинники формування Бориса Антоненка-Давидовича як україномовної особистості. Розглянуто вплив мовознавчих студій, перекладацької діяльності митця на розвиток української літературної мови.

Ключові слова: мовна особистість, рідна мова, літературна мова, національно-мовна свідомість, самовизначення, культура мови, літературна дискусія, словники, переклад.

В статье исследуются экстра- и интралингвальные факторы формирования Бориса Антоненко-Давидовича как украиноязычной личности. Рассмотрено влияние языковедческих работ, переводческой деятельности писателя на развитие украинского литературного языка.

Ключевые слова: языковая личность, родной язык, литературный язык, национально-языковое сознание, самоопределение, культура языка, литературная дискуссия, словари, перевод.

In the article ekstra and introlingval factors of artist’s as Ukrainian-language personality forming are examined and linguistic studios’ influence and translating activity of B.Antonenko-Davydovych on Ukrainian literary language development are found out.

Key words: linguistic personality, the mother tongue, literary language, national language, consciousness, review, self-determination, language culture, translation, dictionaries.

читати далі »

Білоус-Копкова Олеся - Українознавча концепція мовної освіти у творах І. Огієнка

У статті розглядається концепція українознавчого наповнення мовної освіти та деякі аспекти гуманітаризації освіти, висвітлені у працях І. Огієнка.

Ключові слова: мовна освіта, гуманітаризація освіти, українська мова, культура, підручник, словники.

В статье рассматривается концепция украиноведческого наполнения языкового образования и некоторые аспекты гуманитаризации образования, освещенные в работах И. Огиенко.

Ключевые слова: языковое образование, гуманитаризация образования, украинский язык, культура, учебник, словари.

In the article Ukrainian study conception of language education and some aspects of education’s humanization in I.Ogiyenko’s works are examined.

Key words: language education, education’s humanization, Ukrainian language, culture, text book, dictionaries.

читати далі »

Великожон Вікторія - Досягнення в українському підручникотворенні в XIX – на початку ХХ століття

У статті розглядається стан підручникотворення у ХІХ – на початку ХХ ст. Робиться висновок, що, незважаючи на складні суспільно-політичні умови на зламі століть, українська школа збагатилася новими підручниками з української мови.

Ключові слова: національна ідея, мовна політика, цензура, рідна мова, педагогіка, педагогічна спадщина, початкова школа, середня школа, підручник, процес підручникотворення, буквар, граматика, правопис, фольклор, церковні книги, переклади, часопис, українознавство.

В статье рассматривается процесс создания учебников в ХІХ – в начале ХХ века. Делается вывод, что, несмотря на сложные социально-политические условия, украинская школа обогатилась новыми учебниками украинского языка на рубеже веков.

Ключевые слова: национальная идея, языковая политика, цензура, родной язык, педагогика, педагогическое наследие, начальная школа, средняя школа, учебник, процесс создания учебников, букварь, грамматика, правописание, фольклор, церковные книги, переводы, журнал, украиноведение.

Process of textbooks’ formation in XIX – at the beginning of XX century is viewed in this article. Conclusion is drawn despite difficult social and political conditions Ukrainian school was enriched by new Ukrainian language textbooks on a boundary of centuries.

Key words: national idea, language policy, censorship, mother tongue, pedagogics, pedagogical heritage, primary school, secondary school, textbook, process of textbook formation, ABC book, grammar book, orthography, folklore, church books, translations, journal, Ukrainian study.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Микола Костомаров про українську мову та освіту

Микола Іванович Костомаров (1817-1885) – видатний громадсько-політичний діяч, історик, джерелознавець, етнограф, археограф, мовознавець, письменник, публіцист, оратор, педагог. У 2007 році наукова громадськість відзначає 190 річницю з дня його народження. Пропонуємо до уваги читачів уривки зі статей М. Костомарова, присвячених мовній проблемі.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet