головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #4(21)
пошук по сайту
Чередниченко Олександр - Проблеми мовної освіти в Україні

Розглянуто деякі актуальні проблеми мовної освіти в Україні та шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: мовна освіта, мовна компетенція, освітні стандарти.

Проблемы языкового образования в Украине

Рассматриваются некоторые актуальные проблемы языкового образования в Украине и пути их разрешения.

Ключевые слова: языковое образование, языковая компетенция, стандарты образования.

Some Problems of Language Education in Ukraine

In the article an author analyzed some actual problems of language education in Ukraine and proposed ways of their solving.

Key words: language education, language competence, educational standards.

читати далі »

Ажнюк Богдан - Освіта в державній концепції мовної політики

Статтю присвячено завданням, що постають перед державними органами управління освітою, освітніми закладами різних рівнів та педагогічною громадськістю у світлі “Концепції державної мовної політики в Україні”, проект якої надіслано Президентом України на погодження в міністерства, відомства та місцевим органам влади. Обговорюються питання розширення функціональної сфери української мови, поліпшення її якісного стану в освітніх закладах, у ЗМІ, видавничій практиці тощо.

Ключові слова: мовна політика, мова навчання, мовне планування, планування корпусу, українська мова.

Образование в государственной концепции языковой политики.

Статья посвящена задачам, встающим перед государственными органами управления образованием, образовательными заведениями различных уровней и педагогической общественностью в свете «Концепции государственной языковой политики», проект которой направлен Президентом Украины на согласование в министерства, ведомства и органам местной власти. Обсуждаются вопросы расширения функциональной сферы украинского языка, улучшения его качественного состояния в учебных заведениях, в СМИ, издательской практике и т. п.

Ключевые слова: языковая политика, язык обучения, языковое планирование, планирование корпуса, украинский язык.

Education in State Language Policy

The article is devoted to the tasks which face state educational authorities, educational establishments of different levels and pedagogical society while realization of “The Conception of State Language Policy”. Project of the Conception was sent by President of Ukraine for arrangement to the ministries and local authorities. The author examined problems of broadening of functional sphere of Ukrainian language and improvement of its quality at educational establishments, media, publishing etc.

Key words: language policy, language of instruction, language planning, corpus planning, Ukrainian language.

читати далі »

Радевич-Винницький Ярослав - Українознавчий аспект вивчення української мови у навчальних закладах з неукраїнською мовою навчання

Розглядаються лінгводидактичні аспекти вивчення української мови учнями (студентами), для яких українська мова не є рідною або першою, з урахуванням їхнього життєвого досвіду, ментальності, психоповедінкових моделей. Обґрунтовується теза, що підручник української мови має бути одночасно підручником української культури і цивілізації, а в процесі вивчення української мови має переважати когнітивний підхід і відбуватися акультурація неукраїнців та винародовлених українців; порушуються питання двомовності, інтерференції, вивчення невербальних засобів спілкування.

Ключові слова: українознавство, фахові знання, акультурація, когнітивний підхід, двомовність, білінгвокогнітивна свідомість, невербальні засоби спілкування.

Украиноведческий аспект изучения украинского языка в учебных заведениях с неукраинским языком обучения

В статье рассматриваются лингводидактические аспекты изучения украинского языка учащимися, для которых украинский язык не является родным или первым, с учетом их жизненного опыта, национального менталитета, психоповеденческих моделей. Обосновывается тезис, что учебник украинского языка должен быть одновременно учебником украинской культуры и цивилизации, а в процессе изучения украинского языка – преобладать когнитивный подход, осуществляться аккультурация неукраинцев и ассимилированных украинцев. Затрагиваются вопросы двуязычия, интерференции, изучения невербальных средств общения.

Ключевые слова: украиноведение, фоновые знания, аккультурация, когнитивный подход, двуязычие, билингвокогнитивное сознание, невербальные средства общения.

Learning-ukraine aspects in lecturing on Ukrainian language in non-ukrainian language school and university

The article deals with the linguodidactic aspects of studying the Ukrainian language by the students for whom the Ukrainian language is not the native or the first language, taking into consideration their life experience and national mentality. The author proves that the textbook of the Ukrainian language must be simultaneously the textbook of Ukrainian culture and civilization and in the process of studying the language the cognitive approach should prevail and acculturation of the pupils (students) of other nationalities should take place too. The problems of bilingualism, interference, and studying non-verbal means of communication have been touched upon.

Key words: Ukrainian country studies, background knowledge, acculturation, cognitive approach, biligualism, be-linguo-cognitive conscience, non-verbal means of communication.

читати далі »

Дюмін Олексій - Комп’ютерна система тестування знань з української мови за програмою open TEST 2.0

Висвітлюються проблеми тестування. Відзначена багатоплановість проблеми. Акцентується увага на особливостях комп’ютерного тестування з курсу “Українська мова” за програмою Open TEST 2.0. Приведена модульна структура системи, яка дозволяє вирішувати функціональні проблеми. Система Open TEST 2.0 орієнтована на роботу з великим потоком користувачів, дозволяє проводити тестування з найвищими вимогами до ймовірності результатів.

Ключові слова: тестування, українська мова, Open TEST 2.0, модульна система, оцінювання знань.

Компьютерная системы тестирования знаний по украинскому языку по программе Open TEST 2.0

Исследуются проблемы тестирования. Отмечена многоплановость проблемы. Акцентируется внимание на особенностях компьютерного тестирования по курсу «Украинский язык» с помощью программы Open TEST 2.0. Приведена модульная структура системы, позволяющая решать функциональные проблемы. Система Open TEST 2.0 ориентирована на работу с большим потоком пользователей, позволяет проводить тестирование с наивысшими требованиями к вероятности результатов.

Ключевые слова: тестирование, украинский язык, Open TEST 2.0, модульная система, оценивание знаний.

Computer System of Testing of Ukrainian on the Base of Program “Open Test 2.0”

Problems of testing are studied in the article. An author paid attention to the peculiarities of testing of Ukrainian on the base of computer program “Open Test 2.0”. The author demonstrated module structure of the system which helps to solve some functional problems. The system Open Test 2.0 is directed to the work with a large group of users and enables to test with the high probability of results.

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи

У статті на матеріалах сучасних досліджень проаналізовано проблему формування мовної особистості в школі.

Ключові слова: мовна особистість, методика викладання української мови, мовна компетентність, українознавство.

Формирование языковой личности в школе: ретроспективы и перспективы

Статья посвящена анализу проблемы формирования языковой личности в современной школе.

Ключевые слова: языковая личность, методика преподавания украинского языка, языковая компетентность, украиноведение.

Forming of language personality in school: retrospective views and prospects

The article deals with the problem of forming of language personality in modern school.

Key words: language personality, method of teaching of Ukrainian, language competence, Ukrainian studies.

читати далі »

Савойська Світлана - Роль вузівських осередків «Просвіти» у впровадженні української мови як державної у навчально-виховний процес ВНЗ

У статті ставиться завдання: дослідити роль вузівських осередків «Просвіти» у впровадженні української мови як державної у навчально-виховний процес ВНЗ. Автор вважає, що протягом 90-х років XX – початку XXI ст. вузівські осередки “Просвіти” відіграли позитивну роль у впровадженні української мови в освітню сферу.

Ключові слова: осередки «Просвіти», вищі навчальні заклади, освіта, українська державна мова, закон, Україна.

Роль вузовских ячеек «Просвиты» во внедрении украинского языка как государственного в учебно-воспитательный процесс ВУЗов

В статье ставится задание: исследовать роль вузовских ячеек «Просвиты» в связи с внедрением украинского языка как государственного в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений. Автор считает, что на протяжении 90-х гг. XX – нач. XXI ст. вузовские ячейки сыграли положительную роль во внедрении украинского языка в образовательную сферу.

Ключевые слова: ячейки «Просвиты», высшие учебные заведения, образование, украинский государственный язык, закон, Украина.

The aim of the article: is to study the role of the “Prosvita” (“Education”) centres in the introduction of the Ukrainian as the official Language into the educational process of higher educational establishments. The authov considers that “Prosvita” centres made an important contribution to the introduction of the Ukrainian Language into the education sphere.

Key words: “Prosvita”, higher educational establishments Ukrainian, official Language, Law, Ukraine.

читати далі »

Лопушанська Галина - Українсько-англійські мовні паралелі у педагогічному досвіді

У статті представлено доробок Львівської української гуманітарної гімназії стосовно проведення мовних паралелей на уроках української і англійської мов між рідною та іноземною мовами. Автор звертає увагу на факт того, що застосування українсько-англійських мовних і соціолінгвістичних паралелей є важливим методичним засобом порівняння на уроках рідної і англійської мов аспектів історії, культури, економіки України і англомовних країн.

Ключові слова: рідна мова, українська мова, українсько-англійські паралелі.

Украинско-английские языковые параллели в педагогическом опыте

В статье представлены результати работы Львовской гуманитарной гимназии относительно проведения языковых параллелей на уроках украинского и английского языков между родным и иностранным языком. Автор обращает внимание на проведение украинско-английских языкових и социолингвистических параллелей как важное методическое средство сравнения на уроках украинского и английского языков аспектов истории, культуры, экономики Украины и англоязычных стран.

Ключевые слова: родной язык, украинский язык, украинско-английские параллели.

Ukrainian-English Linguistic Parallels in the Pedagogical Experience

In the article an author presented results of work of Lviv Humanitarian Gymnasia concerning drawing of linguistic parallels at the lessons of Ukrainian and English languages between the mother and foreign tongues. An author pays special attention to drawing of Ukrainian-English linguistic and sociolinguistic parallels as important methodical mean of comparison of aspects of history, culture, economy of Ukraine and English-speaking countries.

Key words: the mother tongue, Ukrainian, Ukrainian-English parallels.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet