головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #2(11)
пошук по сайту
Кононенко Петро - Тарас Шевченко: із минулого у майбутнє

Співавтор

Тарас Кононенко - кандидат філософських наук, доцент

26 червня 2004 року тисячі американців, канадців, австралійців, французів і, звичайно ж, українців з України прибули до Вашингтона на відзначення 40-річчя з дня відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку.

читати далі »

Француженко-Вірний Микола - Відзначення сорокової річниці побудови і відкриття пам'ятника Тарасові Шевченкові в столиці США – Вашингтоні

26 червня 2004 р., о 4-й годині пополудні, у столиці США, Вашингтоні, розпочалося урочисте відзначення сорокаліття побудови і відкриття цього пам’ятника..* Урочистість відкрила голова підготовчого Комітету Богдана Урбанович.

читати далі »

Розумний Ярослав - Шевченковi 190

У цьому році відзначуємо 190-рiччя з дня народження Шевченка та його місце в українській культурі й полiтичнiй думці. Почав він як мистець, закінчивши петербурзьку Академiю Мистецтв званням академiка, але мiсце в українськiй культурi закрiпив йому не живопис i не ступiнь академiка, а його Слово. Називали його ”царем i богом” вiрша, винахiдником поетичної форми у слов’янськiй поезiї, в нього вчились особистої характерности, гармонiї слова i вчинку, безкорисливої любови до батькiвщини, безстрашної ненависти до рабства, до принижування людини людиною, народу народом...

читати далі »

Лебединская Татьяна - Восточные мотивы в творчестве Т.Г.Шевченко

В статье анализируются восточные мотивы творчества Т. Шевченка. Определив контакты и взаимосвязь творчества Т. Шевченка с Востоком, автор делает классификацию, выделив разные формы отражения восточных мотивов в нем, отметив безграничность гения Т.Г. Шевченка.

Ключевые слова: творчество, поэзия, Восток, интерпретация, миф, художник.

Східні мотиви в творчості Т.Г. Шевченка

В статті аналізуються східні мотиви творчості Т. Шевченка. Визначивши контакти і взаємозв'язки творчості Т. Шевченка зі Сходом, автор робить класифікацію, виділяючи різні форми відображення східних мотивів у ній, наголошуючи на неосяжності генія Т.Г. Шевченка.

Ключові слова: творчість, поезія, Схід, інтерпретація, міф, художник.

Oriental Motives in Taras Shevchenko’s Creative Activity

Orientals motives of Shevchenko’s creation are analyzed in the article. An author examined contacts and connection of Shevchenko’s creation with the East and determined different forms of reflection of Oriental motives in it.

Key words: creation, poetry, the East, interpretation, myth, artist.

читати далі »

Хоменко Олександр - Шевченкові мелодії симетричного міста

Співавтори:

Аліна Пономаренко - завідувач відділу мови НДІУ

Лариса Горенко-Баранівська - завідувач відділу національної культури НДІУ

Стаття розповідає про IV Міжнародний семінар «Шевченківський Петербург»; розглядаються основні положення семінару, підводяться його підсумки; побіжно робиться аналіз символічного оприявлення різних міст у національній українській культурі.

Ключові слова: семінар, сучасність, романтика, реалізм, музика, міста, Петербург.

Шевченковские мелодии симметрического города

В статье говорится о IV Международном семинаре «Шевченковский Петербург»; рассматриваются основные положения семинара, подводятся его итоги; делается анализ символического изображения разных городов в национальной украинской культуре.

Ключевые слова: семинар, современность, романтика, реализм, музыка, города, Петербург.

Shevchenko Melodies of Symmetrical City

The article is devoted to the IV International Seminar “Shevchenko’s Petersburg”. Authors examined the main principles of the seminar and analyzed symbolic representation of different cities in national Ukrainian culture.

Key words: seminar, contemporaneity, romanticism, realism, music, cities, Petersburg.

читати далі »

Вольвач Петро - Остання подорож Тараса Шевченка по Черкащині та його зустріч і листування з Платоном Симиренком, Кіндратом Яхненком та Олексієм Хропалем

Співавтор:

Я.Вольвач - співробітник Комітету з моніторингу свободи преси в Криму

Стаття є розвідкою з життя і творчості Т. Шевченка з 1857 до 1861 рр. Детально розповідається про подорож поета по Черкащині, наводяться цитати з його листів. Описується характер стосунків Т. Шевченка з черкаськими українськими промисловцями: П. Симиренком, К. Яхненком та О. Хропалем. Робляться висновки про роль цих стосунків у його житті та творчості.

Ключові слова: твори, цензура, заслання, листи, підприємці, культура.

Последнее путешествие Тараса Шевченко по Черкащине, его встреча и переписка с Платоном Симиренком, Кондратом Яхненком и Алексеем Хропалем

Статья является исследованием жизни и творчества Т. Шевченка с 1857 по 1861 г. Детально повествуется о поездке поэта по Черкащине, наводятся цитаты из его писем. Описывается характер отношений Т. Шевченка с черкасскими украинскими предпринимателями: П. Симиренком, К. Яхненком та О. Хропалем. Делаются выводы о роли этих отношений в его жизни и творчестве.

Ключевые слова: сочинения, цензура, высылка, письма, предприниматели, культура.

Last Journey of Taras Shevchenko to Cherkasy Region, His Meeting and Correspondence with Platon Symyrenko, Kindrat Yakhnenko and Oleksiy Khropal’

Life and creative activity of Тaras Shevchenko in 1857-1861 are researched in the article. Author described journey of a poet to Cherkasy region and presented quotations from his letters. The reseacher examined relations of Shevchenko with such businessmen from Cherkasy as Platon Symyrenko, Kindrat Yakhnenko, Oleksiy Khropal’ and determined their role in life and creative activity of the poet.

Key words: essays, censorship, deportation, letters, businessmen, culture.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Українська культура та мистецькі осередки Петербурга XIX ст. (до 190 – річчя від дня народження Т.Г.Шевченка)

Статтю присвячено висвітлені взаємин між Україною та Росією впродовж XIX ст. в царині освіти, культури та музичного мистецтва. Особливо враховано геополітичні та історичні реалії цього періоду. Метою статті є висвітлення діяльності гетьмансько-старшинського середовища та його представників у плеканні та поширенні зразків національної культури як в Україні, так і поза її межами.

Ключові слова: українська національна культура, музичне мистецтво України, творча діяльність, педагогічна діяльність, мистецьке середовище, національна еліта України XVIII–XIX ст., нащадки гетьмансько-старшинського середовища, українсько-російські культурні зв’язки, меценатство, оперні та театральні традиції, культурно-музичне життя, культурний та інтелектуальний потенціал українського шляхетства.

Украинская культура и художественные центры Петербурга ХІХ ст.

В статье отображены связи между Украиной и Россией на протяжении XIX ст. в сфере образования, культуры и музыкального искусства. Особенно учтены геополитические и исторические реалии этого периода. Также представлена характеристика деятельности гетьманско-старшинской среды и её представителей в созидании и распространении образцов национальной украинской культуры как в Украине, так и за её пределами.

Ключевые слова: украинская национальная культура, музыкальная культура Украины, творческая деятельность, педагогическая деятельность, культурная среда, наследники гетьманско-старшинской среды (общества), украинско-российские культурные связи, меценатство, оперные и театральные традиции, культурно-музыкальная жизнь, культурный и интелектуальный потенциал украинского дворянства.

Ukrainian Culture and Art Centers in Petersburg in XIX

In the article author examined connections of Ukraine and Russia in the area of education, culture and music art. Special attention is paid to geopolitical and historic realias of that period. The researcher characterized activity of Kozak officers in creation and broadening of Ukrainian national culture in Ukraine and abroad.

Key words: Ukrainian national culture, Ukrainian music culture, creative activity, pedagogic activity, cultural environment, successors of Kozak officers, Ukrainian – Russian cultural connections, opera ant theatric traditions, cultural and intellectual potential of the Ukrainian gentry.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet